ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

استقلال شرکت های تعاونی

با توجه به قوانین شرکت های تجاری، شرکت های تعاونی جایگاه خاصی نداشته و قانون تجارت قوانین مختصری برای این شرکت ها مقرر کرده است.

ماده۲۰:

با توحه به این ماده شرکت های تعاونی جزئی از شرکت های تجاری به حساب می آیند.

دلایل عدم رشد شرکت های تعاونی:

شرکت های تعاونی در فعالیت های خود، از تولید با مصرف شبیه به شرکت های سهامی بوده یا اینکه بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود، جایگاه مناسبی برای این شرکت ها قائل نشده و یکی از اصلی ترین دلایلی که این شرکت ها رشد نکرده و عدم نیاز به ان ها بوده است. (ماده ۱۹۳ ق.ت)

بعد از تدوین قوانین این شرکت ها قانون اساسی جایگاه خود را یافت تا جایی که برای سازماندهی و نظارت بر ان یک وزارت تعاون تشکیل شد تا قوانین مورد نیاز این شرکت ها را تدوین کنند.

 

استقلال از جنبه اهداف شرکت های تعاونی :

مهمترین اهداف شرکت های تعانی:

-قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که توانایی انجام کار را دارند ولی وسایل کار ندارند.

-جلوگیری از قرارگرفتن و تمرکز ثروت در یک جا و در دست افراد خاص برای ایجاد تحقق عدالت اجتماعی.

- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع، و اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

 - پیشگیری از انحصار تورم و احتکار.

 

وجه تمایز شرکت های تعاونی با شرکت های تجاری:

- بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی

- تحصیل رزق

-حمایت از منافع مادی  

- انتظام امور معاش و معیشت اعضا

-بهتر کردن وضع کار و شغل

 فی الواقع این اهداف خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری متمایز کرده و ممتاز می سازد .

 در شرکت های تجاری از اهداف اصلی به دست اوردن سود است ولی در شرکت های تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی منظور می باشد و به همین دلیل این شرکت ها در اهداف خود استقلال کامل را در نظر دارند.

استقلال از جنبه مقررات :

با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠، مقررات این بخش استقلال کامل یافت و در صورت عدم رعایت این قوانین هیچ شرکت تعاونی تشکیل نخواهد شد.

وظایف وزارت تعاون:

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی، بر عهده وزارت تعاون می باشد.

از اقدامات وزارت تعاون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-کنترل و نظارت بر تاسیس شرکت های تعاونی

-جلوگیری از فعالیت شرکت هایی که به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میکنند

-اخذ استقلال ازشرکت های تعاونی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می کنند.


خدمات مرتبط: شرکت های تعاونی ، استقلال شرکت تعاونی ، وظایف وزارت تعاون ، شرکت تعاونی