ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

ارگان تصمیم گیرنده - مجامع عمومی

مجامع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شرکتهای تعاونی می باشند. اعضای این مجمع نمایندگان تام الاختیار و اعضای تعاونی ها بوده که به صورت فوق العاده و عادی تشکیل می شود.

هر عضو در مجمع عمومی بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای می باشد.

 

مجمع عمومی عادی 

این مجمع در هر سال یک بار پس از پایان سال مالی شرکت برای انجام وظایف قانونی خود با حضور اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود.

وظایف مجمع عمومی عادی

-انتخاب هیئت مدیره و بازرس

-گرفتن تصمیم در رابطه با ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارش های مالی هیئت مدیره

-تعیین خط مشی و برنامه تعاونی

-تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وام های درخواستی 

مجمع عمومی فوق العاده 

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع و تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرسان تشکیل می شود.

در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره در طی مدت زمان یک ماه، وزارت تعاون اقدام به انجام این کار می نماید.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

-انحلال یا ادغام تعاونی (مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شرکت های تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند)

-تغییر در مواد اساسنامه شرکت

-تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیر

انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی

شرکتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند

-در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

-کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر شده

-توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه

-ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

-انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط و عدم تمدید آن


خدمات مرتبط: شرکت تعاونی ، مجمع عمومی عادی ، وظایف مجمع عمومی ، انحلال شرکت تعاونی ، تصفیه شرکت تعاونی