ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

اساسنامه شرک های تضامنی

ماده 1؛ نام شرکت؛ شرکت تضامنی

ماده ٢؛ نوع شرکت:

ماده ٣؛ موضوع شرکت:

ماده ٤؛ مرکز اصلی شرکت: در شرکت تضامنی، هیات مدیره قادر خواهد بود تا مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند منتقل و در صورت لزوم نیز شعبه تاسیس کند.

ماده ٥؛ مدت زمان شرکت:

ماده ٦؛ میزان سرمایه شرکت: طبق ماده 18، میزان سرمایه شرکت مبلغ ................. (ریال) که به صورت نقدی پرداخت و میزان سرمایه غیرنقدی آن نیز معادل مبلغ ................. میباشد که تماماً تقدیم و تسلیم گریده است.

ماده ٧؛ تابعیت شرکت:

ماده ٨؛ سهم الشرکه شرکا:

ماده ٩؛ مدیران شرکت: مسئولیت اداره امور شرکت بر عهده ................ نفر و مدت مدیریت آنها نیز ................... سال میباشد. اولین مدیران شرکت عبارتند از: .................................. کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک سفته، اعتبارات بانکی، اسناد مالی و ... با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از مدیران با مهر شرکت معتبر میگردد.

ماده ١٠؛ وظایف و مسئولیتهای مدیران: بر اساس ماده ١٢١ قانون تجارت، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران همان است که در ماده ٥١ نیز تعیین شده است.

ماده ١١؛ اختیارات مدیران: نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت همان مدیران شرکت هستند که بدون اجازه‎‎‎نامه مخصوص مجازند تا در کلیه امور شرکت اعم از مشارکت با شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و بانکها؛ تنظیم فهرست دارایی رسیدگی به حسابها، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه؛ استقراض با رهن و بدون رهن؛ قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی؛ انجام تشریفات قانونی حفظ اموال؛ تعیین وکیل با حق توکیل استخدام کارمند و اخراج آن؛ تعیین اعتبار، وام دادن، و وام گرفتن از بانکها، اشخاص و شرکتها؛ وادارات، افتتاح حسابهای جاری و سپرده در کلیه موسسات و بانکها؛ توزیع کلیه کالاهای مجاز؛ واردات و صادرات؛ خرید و فروش.

ماده ١٢؛ انتقال سهم الشرکه: هیچ کدام از شرکا نمی‏توانند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهند مگر اینکه رضایت تمام شرکا را جلب نمایند.

ماده ١٣؛ تغییر اساسنامه: هر گونه ویرایش و تغییر اساسنامه از قبیل تغییر نام شرکت، ازدیاد یا کسر کردن سرمایه، قبول شریک یا شرکای جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه باید با موافقت کلیه شرکا صورت گیرد.

ماده ١٤؛ سال مالی: اول فروردین هرسال شروع سال مالی شرکت است که در پایان اسفند همان سال نیز تمام میشود. اولین سال مالی شرکت از تاریخ ثبت شرکت (روز شروع بکار آن) آغاز و با پایان اسفند همان سال به اتمام میرسد.

ماده ١٥؛ مراتب تقسیم سود شرکت: ابتدا تمام هزینههای اداری، انتفاعی، مصارف ضروری، حقوق کارکنان، استهلاک اثاثیه و مالیات از کلیه درآمد شرکت کسر  می‎شود و مابقی آن (سود ویژه)، پس از وضع ٥ درصد ذخیره احتیاطی، به منظور جبران خسارات احتمالی مصرف می‎گردد. بقیه سود نیز نیز طبق ماده 132، میان شرکا به نسبت سهم الشرکه تقسیم میشود.

 ماده ١٦؛ حق الزحمه مدیران: مدیران شرکت مجازند تا با کسب موافقت شرکا، همه حقوق ماهیانه خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور نمایند.

ماده ١7؛ دعوت شرکا به مجامع عمومی: برای دعوت شرکا به مجامع عمومی شرکا اعم از عادی یا فوق العاده، دعوتنامه کتبی از سوی هر یک از مدیران شرکت از طریق پست سفارشی به نشانی آنها ارسال میشود و یا به واسطه درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار دعوت از آنان انجام میشود. فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه 10 روز میباشد.

ماده ١٨؛ وظایف مجمع عمومی عادی:

 • برگزیدن هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
 • مشخص نمودن خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
 • تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از سوی هیات مدیره
 • گوش دادن به گزارشات هیات مدیره در رابطه با امور مالی، ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.

ماده ١٩؛ وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 • ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
 • تبدیل نوع شرکت یا تنظیم اساسنامه جدید
 • تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
 • بر طبق ماده ١٣٣ قانون تجارت، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

ماده ٢0؛ اعتبار تصمیمات مجامع عمومی: طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت، تصمیمات مجامع عمومی معتبر و لازم الاجرا میباشد.

ماده ٢1؛ پذیرش وکیل بعد از فوت شرکا: چنانچه یکی از شرکا فوت کند یا دچار محجوریت گردد، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده ١٣٩ و ١٤٠ قانون تجارت عمل میشود.

ماده ٢٢؛ انحلال شرکت: براساس ماده 106 و ١٣٦ قانون تجارت، شرکت زمانی منحل می‎شود که مجمع شرکا رای به انحلال آن دهند. در این شرایط یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین میشود که وظایف او طبق قانون تجارت مشخص میگردد.

ماده ٢3؛ رفع اختلاف شرکا: در صورت بروز اختلافات میان شرکا در رابطه با امور شرکت، حکمیت و داوری اساس حل و فصل خواهد بود.

ماده ٢٤؛ موارد سکوت: چنانچه موارد و موضوعاتی در اساسنامه قید و پیش بینی نشده باشد، مطابق با مقررات قانون تجارت رفتار میشود.

ماده ٢٥؛ تصویب اساسنامه: اساسنامه مذکور با ٢٥ ماده تنظیم میشود که با امضای تمامی شرکا میرسد. امضا آنها به معنای تصویب و پذیرش اساسنامه از سوی شرکا میباشد.


خدمات مرتبط: شرکت تضامنی ، اساسنامه شرکت تضامنی ، اساسنامه شرکت