ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اساسنامه موسسات غیر تجاری

ماده ١؛ نام و نوع موسسه:

ماده ٢؛ موضوع موسسه :

ماده ٣: مرکز اصلی موسسه:

ماده ٤: سرمایه موسسه:

ماده ٥: مدت موسسه: از تاریخ ................ با مدت نامحدود

ماده ٦؛ تابعیت موسسه: تابعیت موسسه ایرانی می‎باشد.

ماده ٧: انتقال موسسه: هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد مگر با رضایت حدود سه چهارم اعضا که بیشترین سرمایه موسسه را داشته باشند. از سوی دیگر انتقال سهم الشرکه تنها به موجب سند رسمی صورت میگیرد.

ماده ٨؛ تشکیل موسسه: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت 4 ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل میگردد که ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا به صورت فوق العاده انجام شود.

ماده ٩؛ تشکیل جلسات موسسه: دعوت به جلسات مجامع عمومی میتواند توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار صورت گیرد. فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز میباشد.

ماده ١٠؛ شرکت در جلسات: چنانچه تمامی شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور پیدا کنند، رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت ندارد.

ماده ١١؛ وظایف مجمع عمومی عادی:

  • برگزیدن هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
  • مشخص نمودن خط‌مشی آینده شرکت و تصویب آن
  • تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از سوی هیات مدیره
  • گوش دادن به گزارشات هیات مدیره در رابطه با امور مالی، ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.

ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

  • ورود شریک یا شرکای جدید به موسسه
  • تبدیل نوع موسسه یا تنظیم اساسنامه جدید
  • تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه

ماده ١٣؛ تصمیمگیری موسسه: تصمیم‌گیری موسسه بر اساس نظرات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده و با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند، طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت در مجمع عمومی عادی معتبر و لازم الاجرا میگردد.

ماده ١٤؛ تعداد هیات مدیره: تعداد هیات مدیره موسسه مرکب از .......... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب میشوند.

ماده ١٥؛ رئیس هیات مدیره: رئیس هیات مدیره از میان هیات مدیره برگزیده میشود. همچنین از میان این هیات یک نفر به سِمت مدیرعامل انتخاب که میتواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین کند.

ماده ١٦؛ اختیارات نماینده موسسه: نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه میتواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید. در زیر به برخی از آنها اشاره می‎کنیم:

·         دریافت وجه از حسابهای موسسه

·         قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش

·         حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه

·         بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک‌ها

·         وصول و ادای دیون مطالبات تاسیس شعب

·         امور اداری موسسه از هر قبیل انجام تشریفات قانونی

·         عقد هر گونه پیمان با شرکتها، بانکها، ادارات و اشخاص

·         تهیه آیین نامه‌های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی

·         صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات، اسناد، سفته‌ها و هزینه‌ها

·         انتخاب وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن

·         واگذاری وقبول نمایندگی انتخاب، انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران

·         خرید وفروش، اجاره اموال منقول، غیر منقول، دستگاه‌ها و بطور کلی ماشین آلات مورد نیاز

·         انجام معاملات بنام و حساب موسسه مشارکت با سایر شرکت‎ها و شخصیتهای حقوقی و حقیقی

·         تحصیل اعتبار، وام دادن، وام گرفتن، استقراض، رهن و یا بدون رهن  از بانکها و اشخاص و موسسات

·         تعیین و تنظیم بودجه، پرداخت حقوق، انجام هزینه‌ها و رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه؛

·         ارائه طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با کلیه اختیارات از جمله رجوع به دادگاه‌های صالحه بدوی، تجدید نظر و دیوان کشور

-اختیارات مذکور هیچگونه محدودیتی ندارند و هر تصمیمی که هیات مدیره به منظور پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر خواهد بود.

ماده ١٧؛ اعتبار تصمیمات هیات مدیره: تصمیات هیات مدیره که در جلسات اتخاذ میگردد، با حضور و رای اکثریت آرا دارای اعتبار می باشد.

ماده ١٨؛ دارندگان حق امضا در موسسه: هیات مدیره، دارندگان حق امضای اوراق بهادار از قبیل چک، برات، سفته، اسناد تعهدآور و قراردادها را تعیین مینمایند.

ماده ١٩؛ تفویض اختیارت: هر یک از اعضای هیات مدیره میتوانند تمام یا بخشی از اختیارات و یا حق امضای خود را به سایر شرکا برای مدت زمانی معینی تفویض نماید. همچنین هیات مدیره میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل محول کند.

ماده ٢٠؛ سال مالی: آغاز سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال بوده که در اخر اسفند ماه همان سال نیز خاتمه مییابد. سال اول تاسیس موسسه مستنثی از این امر میباشد و تاریخ آغاز سال مالی، از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ٢١؛ تقسیم سود: ابتدا تمام هزینههای اداری، انتفاعی، مصارف ضروری، حقوق کارکنان، استهلاک اثاثیه و مالیات از کلیه درآمد موسسه کسر می‎شود و مابقی آن میان شرکا به نسبت سرمایه آنها تقسیم میشود.

ماده ٢٢؛ فوت یا محجوریت شرکا: در صورت فوت یا محجوریت هریک از شرکا موسسه منحل نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور میتوانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت باید پس از انجام تشریفات قانونی، سهم الشرکه خود را دریافت و یا به شریک دیگر انتقال دهند و سپس از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣؛ انحلال موسسه: مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت، در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد، موسسه منحل خواهد شد. در این شرایط یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد که وظایف وی مطابق با قانون تجارت تعیین میشود.

ماده ٢٤؛ رفع اختلاف: در صورت بروز اختلافات میان شرکا در رابطه با امور موسسه، حکمیت و داوری، اساس حل و فصل خواهد بود.

ماده ٢٥؛ موارد سکوت: چنانچه موارد و موضوعاتی در اساسنامه قید و پیش بینی نشده باشد، مطابق با مقررات قانون تجارت رفتار میشود.

 

ماده ٢٦؛ تصویب اساسنامه: اساسنامه مذکور با ٢6 ماده تنظیم که با امضای تمامی شرکا میرسد که امضا آنها به منزله تصویب و پذیرش اساسنامه از سوی شرکا میباشد.


خدمات مرتبط: اساسنامه شرکت غیرتجاری ، موسسه غیرتجاری ، اساسنامه شرکت ها