ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اساسنامه شرکت سهامی عام

ماده١؛ تشکیل شرکت: شرکت سهامی عام از میان دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر به وجود آمده یا بعدها بوجود خواهد آمد، با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر تشکیل میگردد.

ماده٢؛ نام شرکت: نام شرکت سهامی عام عبارت است از ..............

ماده٣؛ موضوع شرکت:

·         سرمایهگذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکتهای موجود.

·         اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور

ماده ٤؛ مدت شرکت: شرکت برای مدت زمان نامحدود تشکیل میگردد.

ماده ٥؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن: محل استقرار مرکز اصلی شرکت در ............. است که در صورت لزوم تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت، بنا به تصویب هیات مدیره انجام میشود.

ماده٦؛ تعداد و سرمایه سهام:

ماده 7؛

 قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی هر سهم، ظرف مدت 5 سال از تاریخ تاسیس شرکت باید در زمانی که توسط تصمیم هیات مدیره تعیین میگردد، پرداخت شود. مطالبه تمام یا بخشی از مبلغ پرداخت نشده سهام از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد، انجام میشود. فاصله بین مطالبه و تاریخ اولین پرداخت نمیتواند کمتر از 2 ماه باشد. هر یک از تعهدکنندگان سهام که از پرداخت وجوه مورد تعهد خود در زمان تعیین شده خودداری نمایند باید نسبت به مبلغی که تادیه نشده باشد خسارت دیرکرد از قرار 12 درصد در سال را پرداخت نمایند. پس از آن شرکت یک اخطار را به صاحب سهم ابلاغ میکند و چنانچه پس از گذشت یک ماه، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن به طور کامل پرداخت نگردد، شرکت میتواند این گونه سهام را (در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد) از طریق بورس و مزایده بفروش برساند که از حاصل فروش، ابتدا سهم کلیه هزینه‌ها برداشت میشود و اگر سود خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد، مازاد به وی پرداخت خواهد شد.

ماده٨؛

بر طبق این ماده آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده تنها یکبار در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن انتشار مییابد، منتشر و یک نسخه از آگهی توسط پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود. در صورتی که قبل از تاریخی که برای فروش تعیین شده، کلیه بدهی‌های مربوط به سهام اعم از اصل، خسارت و هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود، شرکت از فروش سهام خودداری مینماید. هر گاه فروش نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف شود، اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی وی باطل و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد. بر طبق ماده ٧ دارندگان سهام مذکور نمیتوانند در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت، حضور داشته باشند و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام محاسبه نمی‌شود. همچنین حق دریافت سود قابل تقسیم، حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق میباشد.

ماده ٩؛

در رابطه با ماده قبل، هر گاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل، خسارت و هزینه‌ها به شرکت پرداخت نمایند، میتوانند در رای مجامع عمومی سهیم شوند و حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد را درخواست کنند.

ماده ١٠؛ اوراق سهام

تمامی سهام شرکت بانام میباشد و اوراق سهام شرکت به صورت یکپارچه، چاپی و دارای شماره ترتیب هستند که باید توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره به امضا برسند و به مهر شرکت ممهور گردند. به علاوه در این اوراق باید مجموعهای از نکات که به شرح زیر میباشد، رعایت شود:

·                     تعداد سهامی

·                     تعیین نوع سهم

·                     مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن

·                     شماره ثبت شرکت و نام آن در دفتر ثبت شرکت‌ها

·                     مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد

 

متن کامل  در فایل PDE ضمیمه شده است.


فایل مرتبط
شرکت سهامی عام.pdf
سایز: [331 کیلوبایت]
خدمات مرتبط: شرکت سهام عام ، اساسنامه شرکت ، اساسنامه سهام عام