ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اساسنامه شرکت سهام خاص

اساسنامه شرکت سهام خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده ١؛ نام شرکت

نام شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت -------------------

ماده ٢؛ موضوع شرکت سهامی خاص

موضوع شرکت عبارتست از: ---------------------

ماده ٣؛ مدت تشکیل شرکت سهامی خاص

شرکت برای مدت زمان نامحدود تشکیل میگردد.

ماده ٤؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن: محل استقرار مرکز اصلی شرکت در ----------------است که در صورت لزوم تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت، بنا به تصویب هیات مدیره انجام میشود.

انتقال مرکز اصلی شرکت منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده میباشد. همچنین مجمع عمومی میتواند اختیاراتی در رابطه با تغییر مرکز شرکت بر عهده هیات مدیره بگذارد. هیات مدیره نیز هر موقع لازم بداند، میتواند دستور انحلال شعب یا نمایندگی‌هایی در داخل یا خارج از ایران را صادر نماید.

ماده٥؛ سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ............. ریال منقسم به .............. سهم بانام .............. و ............. سهم بینام هر یک به ارزش ............ ریال میباشد که مبلغ ............ ریال آن نقدا پرداخت میشود و مابقی آن مبلغ .............. ریال توسط صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ٦؛ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خاص

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام خاص بر حسب احتیاجات و نیازهای شرکت در موعدی که طبق تصمیم هیات مدیره مشخص شده، پرداخت میشود. در اینشرایط هیات مدیره بر طبق مواد ٣٥ تا ٣٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل میکند.

ماده ٧؛ اوراق سهام خاص

تمامی سهام شرکت اعم از سهام بانام یا بینام و یا تواما و همچنین اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ٢٦ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماده ١٣٤٧ بوده و توسط حداقل 2 نفر از مدیران شرکت، امضا و مهر میشود.

ماده ٨؛ گواهینامه موقت سهام

تا هنگامی که اوراق سهام صادر نشده باشد، شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم میدهد که بیانگر نوع سهام، تعداد و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ٩؛ غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت سهامی خاص قابل تقسیم نیست مالکین مشاع موظفند تا در مقابل شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ١٠؛ انتقال سهام بانام

صاحبان سهام تنها با موافقت هیات مدیره حق نقل و انتقال سهام بانام خود را دارند که باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل قانونی آنها در دفتر شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را ثبت کنند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق بدون اعتبار خواهد بود و کسی صاحب سهم شناخته میشود که سهام او در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد. مواد ٣٩ و ٤٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری این دستورعمل می‎باشد.

ماده ١١؛ مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.

ماده ١٢؛ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ١٣٤٧ انجام میشود.

نکته: اساسنامه شرکت متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره نخواهد بود.

ماده ١٣؛ حق تقدم در خرید سهام جدید

چنانچه سرمایه شرکت افزایش یابد، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکیت دارند، حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ١٣٤٧ خواهد بود.

ماده ١٤؛ مقررات مشترک بین مجامع عمومی

هیات مدیره، مجامع عمومی فوق العاده و مجامع عمومی عادی سالانه را دعوت میکند. هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه واژه « فوق العاده» باید در آگهی دعوت قید شود. علاوه بر این سهامدارانی که مالک حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند میتوانند دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت درخواست کنند که بازرس یا بازرسان نیز موظف خواهند شد که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت کنند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت به طور مستقیم برای دعوت مجمع اقدام نمایند مشروط بر آنکه تمامی تشریفات را رعایت کرده و در آگهی دعوت، عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان را ذکر کنند.

ماده ١٥؛ شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام به همراه نمایندگان قانونی خود، فارغ از میزان سهمشان میتوانند در مجامع عمومی حضور پیدا کنند که برای هر یک سهم، یک رای وجود دارد به شرط این که بهای مطالبه شده سهام خود را بطور کامل پرداخت کرده باشند.

ماده ١٦؛ محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از فوق العاده و عادی در مرکز اصلی شرکت یا در مکانی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین شده، منعقد میگردد.

ماده ١٧؛ دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی توسط روزنامه کثیرالانتشار به همراه دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل منتشر میشود.

تبصره١: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حضور داشته باشند، انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت ضرورتی ندارد.

ماده ١٨؛ دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی توسط هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات مدیره تعیین میکند و چنانچه بازرس دعوت شده باشد، بازرس مسئولیت این امر را بر عهده دارد. دستور جلسه باید در اگهی دعوت به طور خلاصه بیان شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نمیشود.

ماده ١٩؛ فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی فوق العاده و مجامع عمومی عادی حداقل ١٠ روز و حداکثر ٤٠ روز میباشد.

ماده ٢٠؛ وکالت و نمایندگی

در تمامی مجامع عمومی حضور نماینده قانونی یا وکیل صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی با شرط ارائه وکالتنامه بلامانع میباشد.

ماده ٢١؛ هیات رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از فوق العاده و عادی و به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشند، تشکیل میشود به استثنا مواردی که انتخاب یا عزل برخی از مدیران یا تمامی آنها، در ذیل دستور جلسه مجمع باشد. در این صورت رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی گزینش میشود. 2 نفر از سهامداران از طرف مجمع عمومی به عنوان ناظر با اکثریت آراء، یک نفر منشی را از سهامداران و یا از خارج مشخص میکنند. در صورتی که مجامع عمومی عادی توسط بازرس دعوت شده باشد، ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ٢٢؛ صورتجلسه‌ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسهای تنظیم میشود که هیات رئیسه مجمع امضا میشود و یک نسخه از آن نیز در مرکز شرکت بایگانی میگردد. هر گاه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مربوطه به منظور ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود:

-تصویب ترازنامه

-انتخاب مدیران و بازرسان

-منحل شدن شرکت و نحوه تصفیه آن

-تغییر سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر و اصلاح در مواد اساسنامه

ماده ٢٣؛ اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که براساس ضوابط مقررات قانون و اساسنامه حاضر شکل میگیرد، نماینده عموم صاحبان سهام خواهد بود که عمل به تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزامی است.

ماده ٢٤؛ مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی یکبار در مدت زمانی حداکثر ٤ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میشود.

ماده ٢٥؛ حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از یک دوم سهامدارانی که حق رای دارند، الزامی میباشد. چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت میشود و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند معتبر میباشد که میتواند تصمیماتی را نیز اتخاذ نماید مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر گردد.

ماده ٢٦؛ تصمیمات در مجمع عمومی عادی

همواره در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک رای حاضر در جلسه معتبر میباشد جز در موارد انتخاب مدیران و بازرسان که طبق ذیل ماده ٨٨ لایحه قانونی اصلاح  قسمتی از قانون تجارت عمل میشود.

ماده ٢٧؛ اختیارات مجامع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی میتواند به استثنای مواردی که قانون درباره آنها تصمیماتی را اتخاذ نموده و یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس باشد، تصمیمگیری کند.

ماده ٢٨؛ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عموم فوق العاده حق هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد را در اختیار دارد.

ماده ٢٩؛ حد نصاب در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی اعتبار دارد.

ماده ٣٠؛ تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد به طور انحصار در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

ماده ٣١؛ عده اعضای هیات مدیره

شرکت توسط هیات مدیرهای مرکب از ---------- نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از میان سهامدارانگزینش میشوند، اداره خواهد شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل هستند.

تبصره٢: انتخاب دوباره مدیران توسط مجمع عمومی عادی هیچ مانعی ندارد.

ماده ٣٢؛ مدت ماموریت مدیران 2 سال میباشد. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا خواهد کرد.

ماده ٣٣؛ سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران در مدت خود  حداقل ------------ سهم از سهام شرکت را دارا بوده و باید ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ناشی از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد میشود، در نزد صندوق شرکت بگذارد. وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشی از آن همچون حق رای و دریافت سود نیست اما تا زمانی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده باشد، سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی میماند.

ماده ٣٤؛ رئیس و نائب رئیس هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده، انعقاد میگردد و از میان منعقد اعضای هیات، یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیات مدیره انتخاب میکند. مدت ریاست رئیس و نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نیست و هیات مدیره مجاز خواهد بود تا از میان اعضا یا از خارج یک نفر را هم به سِمت منشی برای مدت یکسال انتخاب کند. رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند که در صورتغیبت آنان، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را را برای انجام وظایف رئیس انتخاب میکنند.

ماده ٣٥؛ مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره

در مواقعی که هیات مدیره جلسات را به طور هفتگی یا ماهیانه معین میکند، با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند، جلسه تشکیل خواهد شد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله معقولی رعایت خواهد شد. چنانچه در یک جلسه هیات مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شده باشد، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشتهاند ضرورت نخواهد داشت.

ماده ٣٦؛ محل تشکیل جلسات هیات مدیره

محل تشکیل جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر مکان دیگری که در دعوتنامه تعیین شده، میباشد.

ماده ٣٧؛ اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه

جلست هیات مدیره در صورتی معتبر خواهد بود که اکثریت مدیران در جلسه حضور پیدا کنند. تصمیات جلسه با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ میشود.

ماده ٣٨؛ تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای تمامی مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی است که در جلسه هیات مدیره گرفته شده باشد.

ماده ٣٩؛ صورتجلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورتجلسهای تنظیم و توسط اکثریت مدیران حاضر در جلسه امضا میشود که باید در آن نام مدیران حاضر و غایب، خلاصهای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر گردد. باید نظر هر یک از مدیران که با تمام یا برخی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالفتی داشته باشند، در صورتجلسه ذکر شود. در رابطه با ماده 38 همین قانون تصمیم امضا شده توسط مدیران به جای صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ٤٠؛ اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره اختیارات نامحدودی برای هر گونه اقدامی به نام شرکت، انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته، میباشد که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم:

-تعیین میزان استهلاکها

-پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

-تصویب بودجه جهت اداره نمودن شرکت

-افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت

-تقاضا و اقدام به منظور ثبت هر گونه علامت تجارتی

-واخواست اوراق تجارتی و تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت

-تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل

-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل، بهره و متفرعات

-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها

-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه موسسات خصوصی و ادارات دولتی

-بازرسی لیست دارایی و قروض شرکت هر 6 ماه یکبار و ارائه آن به بازرس

-ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر مکانی اعم از داخل ایران یا خارج از کشور

-امانت گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها

-نصب و عزل تمامی پرسنل شرکت، ماموران؛ تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمات، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث کارکنان

--انعقاد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در رابطه با خرید، فروش، معاوضه امول منقول و غیر منقول که در ذیل موضوع شرکت است و به طور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ٣ همین قانون

-اخذ وام از بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات و اخذ هر نوع استقراض و وجه در هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که امکانپذیر باشد.

-تعین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، اقامه دعوی خسارت،اقامه هر گونه دعوی و دفاع از دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوتی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، فرجام مصالحه تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین وکیل به منظور دادرسی و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‏ها، درخواست صدور برگ ارجایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و چه در دادگاه

-بازرسی لیست دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی، ترازنامه، حساب عملکرد، حساب سود و زیان شرکت براساس ماده ٢٣٢ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

-پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر 5%اندوخته موضوع مواد ١٤٠ و ٢٣٨ لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت

-پیشنهاد اصلاح اساسنامه هرگاه مفید شناخته شود. اختیارات هیات مدیره انحصارا در موارد فوق نیست. شرح موارد فوقالذکر تمثیلی بوده و در حدود ضوابط صدر ماده حاضر تحت هیچ شرایطی به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمیکند.

ماده ٤١؛ پاداش اعضای هیات مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه، شرکت را به شکل پاداش جهت ترغیب اعضای هیات مدیره تصویب مینماید.

ماده ٤٢؛ مسئولیت اعضای هیات مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق ضوابط لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور میباشد.

ماده ٤٣؛ معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به شکل مستقیم یا غیرمستقیم سهیم و یا طرف معامله باشند و در صورت اجازه رعایت مفاد ماده ٢٩ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت الزامی میباشد.

ماده ٤٤؛ مدیرعامل

هیات مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را از میان اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارت او را تعیین نماید. هیات مدیره میتواند تمامی یا بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ٤٠ این اساسنامه را با حق توکیل بر عهده مدیر عامل گذارد. اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره نیز باشد، دوره مدیریت عمل از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر نمیشود.

تبصره٣: چنانچه هیات مدیره بخواهد میتواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات خود را نیز مشخص کند.

تبصره٤: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی درج میشود.

تبصره ٥: هیات مدیره میتواند در هر زمانی مدیرعامل را معزول دارد.

ماده ٤٥؛ صاحبان امضای مجاز

هیات مدیره نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات، سفته‌ها، اشخاصی را که حق امضا دارند و سایر اوراق تجارتی تعیین مینماید.

ماده ٤٦؛ ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی موظف است تا یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت و سقم لیست دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود، زیان، ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه کرده‎اند و همچنین درباره صحت و درستی مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی می گذارند، اظهارنظر نمایند. بازرسان موظفند تا گزارش جامعی در رابطه با شرایط و وضع شرکت به مجمع عموی عادی تسلیم کنند. به منظور مراجعه صاحبان سهم باید گزارش بازرس حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز شرکت آماده شود. تصمیمات اتخاذه بدون دریافت گزارش بازرس در رابطه با تصویب صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی، بیاعتبار میباشد.

تبصره٦: در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی، وظایف او بر عهده بازرس علی البدل خواهد بود.

ماده ٤٧؛ اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل در هر زمانی میتواند هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نماید.

ماده ٤٨؛ مسئولیت بازرس

براساس مقررات ماده ١٥٤ لایحه قانونی اصلاح، مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قسمتی از قانون تجارت میباشد.


خدمات مرتبط: شرکت سهام خاص ، اساسنامه شرکت ، انحلال شرکت سهامی ، تصفیه شرکت سهامی