ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرکت های سرمایه

در این نوع از شرکت ها این سرمایه است که به عنوان ملاک قرار می گیرد و میزان مسئولیت شرکا در ان با توجه به میزان سرمایه ان ها در شرکت می باشد.

در شرکت های سرمایه سهام قابل انتقال بوده و در صورت فوت یکی از شرکا تمامی سهام او به وراث وی تعلق می گیرد.انواع شرکت های سرمایه:

-شرکت با سهام خاص

-شرکت با سهام عام

-شرکت های مختلط سهامی

-شرکت های تعاونی


خدمات مرتبط: شرکت سرمایه ، انواع شرکت سرمایه ، شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی