ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرکت های نسبی

تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی نوع شرکت شخصی بوده و برای انجام کارهای تجاری از نام شرکای آن که اشخاصی با شهرت و رای اعتبارمیباشند، استفاده میکند. در این نوع شرکتها مسئولیت شرکا با توجه به میزان سرمایه آنها میباشد. منظور از مسئولیت شرکا در شرکتهای نسبی، به نسب سرمایه آنها در شرکت است و به هنگام انحلال شرکت هر یک از شرکا به میزان سهم خود وظیفه پرداخت بدهیهای شرکت را دارند.

خصوصیات شرکت نسبی

-شرکتهای نسبی زمانی تشکیل میشوند که تمام سرمایههای نقدی و غیرنقدی آنها تایید شده باشد.

-در شرکتهای نسبی تمامی منافع و سود حاصله به میزان سهم هر یک از شرکا بین آنها تقسیم میشود.

-انتخاب مدیر در شرکتهای نسبی از بین خود شرکا و یا خراج از آنها انجام میگیرد.

نکته: شرکتهای نسبی از لحاظ تاسیس و انحلال شرکت و همچنین نحوه کار   شباهت زیادی به شرکتهای تضامنی دارند.

تفاوت شرکتهای نسبی با شرکتهای تضامنی

تفاوت بین شرکتهای نسبی و تضامنی، تنها در میزان مسئولیت مدنی شرکا نسبت به بدهی شرکت پس از انحلال شرکت میباشد.


خدمات مرتبط: شرکت نسبی ، خصوصیات شرکت نسبی ، تفاوت شرکتها ، شرکت تضامنی