ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرکت های غیر تجاری

شرکت های غیر تجاری

تعریف و ثبت موسسات

موسساتی که به منظور مقاصد غیرتجاری همچون امور علمی، ادبی یا امور خیریه و .... شکل میگیرند و ممکن است موسسان آنها قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند، موسسات غیرتجاری نامیده میشود. این موسسات از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا میکنند و میتوانند عناوینی از جمله انجمن، بنگاه، کانون و ... را اتخاذ کنند.

موسسات غیرتجاری در دو قسمت قابل بررسی میباشند:

-موسساتی هدف آنها جذب منافع و تقسیم آن بین اعضا نیست

-موسساتی که با هدف جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود شکل میگیرند، از قبیل کانونهای فنی، حقوقی و ...

تعداد شرکا در موسسات غیرتجاری نباید کمتر از دو نفر باشند و میتوان هر اندازه سرمایه را برای تشکیل آن به کار برد زیرا میزان سرمایه در تشکیل موسسه غیرتجاری قید نشده است. موسسات غیرتجاری مانند موسسات تجاری باید در اداره ثبت شرکتها (در تهران) و در دایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه (در شهرستانها) ثبت شوند و هدف آن باید تمامی اقدامات تاسیس شرکتها به همراه رعایت مواد آئیننامه اصلاحی، ثبت و تشکیل موسسات غیرتجاری (که در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است) باشد.

به منظور ثبت تشکیلات غیرتجاری ارائه اظهارنامه، فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ و امضا باشند، ضرورت دارد. مدارک دیگری نیز شامل فتوکپی شناسنامه شرکا، اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا، صورتجلسه مجمع عمومی موسس دال بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا در دونسخه، نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (در صورت تقاضا توسط وکیل)، دو نسخه رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آنجا ثبت شده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن و رسید پرداخت حق الثبت میباشد.

در صورت انتفاعی بودن موسسه موضوع آن با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده میشود سپس دستور ثبت صادر میگردد. چنانچه موسسه غیرانتفاعی باشد، ارائه اجازهنامه نیروی انتظامی محل برای ثبت الزامی است.

اساسنامه موسسات غیرتجاری میتواند همچون اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود عمل کند که در آن مواردی مانند موضوع موسسه، ارگان اداره کننده (هیئت مدیره)، ارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی)، اختیارات آنها و ... ذکر میشود.

موسسه غیرتجاری دارای مجمع عمومی عادی و فوقالعاده نیز میباشد که هر کدام وظایف مجزایی هستند. هیئت مدیره موسسه میتواند در مجمع عمومی عادی از میان شرکا یا خارج از آن انتخاب شود. مدیران که دارای اختیارات تام نیز میباشند به استثنای مواردی که اساسنامه مقرر کرده است، برای مدت محدود یا نامحدود تعیین می‎شوند.

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا میکند و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا اعتبار دارند.

چنانچه تقاضای ثبت مورد پذیرش واقع گردد، مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقهای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضاکننده تحویل داده میشود. همچنین شرح مختصری از مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامههای کثیر الانتشار با هزینه متقاضی انتشار مییابد.

-انحلال و تصفیه موسسات غیرتجاری

انحلال موسسات غیرتجاری میتواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا بر اساس حکم دادگاه صورت گیرد. چنانچه موسسه به شکل اختیاری منحل شده باشد، تصفیه آن براساس مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام میشود و اگر متصدی امر تصفیه و نحوه انجام آن مشخص نشده باشد، مجمع عمومی فوق العاده در زمان انحلال میتواند یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی کند.چنانچه به موجب حکم دادگاه، موسسه منحل شود، امر تصفیه بر عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه میباشد و در صورتی که متصدی تعیین نشده باشد، دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را به منظور تصفیه مشخص میکند که طبق قانون تجارت، امر تصفیه انجام خواهد شد.


خدمات مرتبط: شرکت غیرتجاری ، ثبت موسسات غیرتجاری ، انحلال شرکت غیرتجاری ، تصفیه شرکت غیرجاری