ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اساسنامه صندوق قرض الحسنه

اساسنامه صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه برگرفته از تعالیم اسلامی و با عنایات خاصه حضرت بقیه اله امام زمان، با هدف ارائه خدمات عام المنفعه، نشر، تعلیم و ترویج فرهنگ اسلامی و نیز کمک به رفاه و بهبود زندگی نیازمندان جامعه و اعطای وامهای بی‌بهره از طریق دریافت پولهای ذخیره شده توسط مردم که بصورت قرض در اختیار صندوق قرار خواهند داد با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد.

فصل اول

نام - تابعیت - مدت- مرکز - موضوع - سرمایه

ماده ١- نام صندوق

این موسسه به نام صندوق ------- است که بطور اختصار با نام صندوق شناخته میشود.

ماده ٢- تابعیت صندوق

تابعیت صندوق دارای ایرانی است.

ماده ٣- مدت زمان تشکیل صندوق

صندوق برای مدت زمان نامحدود تشکیل میگردد.

ماده ٤- مرکز صندوق

مرکز اصلی صندوق در شهر ------ است که پس از کسب موافقت با رعایت ضوابط و موازین مربوطه در تهران میتواند در سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه دایر نموده و یا نمایندگی ایجاد کند.

ماده ٥- موضوع صندوق

موضوع صندوق انجام کارهای عام المنفعه به صورت غیر انتفاعی و در مواردی زیر میباشد:

-قبول نمایندگی، وکالت، وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص

-قبول هدایا، دریافت وام و اعتبار بی‎بهره از منابع داخلی و خارجی

-افتتاح حسابهای پسانداز و جاری و یا هرنوع حساب بی‎بهره دیگر

-حفاظت وصایت قیمومت و وکالت و انجام عملیاتی همچون اداره اموال دیگران اعم از منقول و غیر منقول

-اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و پرداخت وامهای بی‌بهره با رعایت موازین اسلامی و شرعی

-اقدام به ترویج، اشاعه و نشر فرهنگ اسلامی به هر نحو و کیفیت، انجام امور خیریه و خدمات عامالمنفعه به منظور بالا بردن اهداف اسلامی (نشر هر گونه مطبوعه و دریافت پروانه انتشار پس از کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام میگیرد).

-تمامی اهداف و فعالیتهای صندوق به طور انحصاری به منظور جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین میباشد، بنابراین  انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز بوده و کیفیت آن مطابق ضوابط اسلامی و قوانین و آیین نامههای داخلی است.  

تبصره 1: طرحها، برنامهها و سایر فعالیتهایی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی در ارتباط است، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرایی میگردد.

تبصره ٢: اعضا و صندوق وابسته به آن به نام صندوق، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را نخواهند داشت.

تبصره ٣: صندوق و اعضاء وابسته به آن باید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملتزم باشند.

تبصره ٤: هر گونه تغییر یا اصلاح در مفاد اساسنامه هیات مدیره پس از موافقت نیروی انتظامی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ٦- سرمایه صندوق ............. (ریال) است که توسط مردم و موسسین تامین میشود.

فصل دوم - ارکان صندوق

ماده ٧- ارکان صندوق

ارکان صندوق عبارتند از : هیات مدیره، هیات امنا و بازرسان که فعالیت آنها طبق مقررات کلی اساسنامه میباشد.

ماده ٨- اعضای صندوق

هیات امنا صندوق مرکب از ٢٩ نفر میباشد که از سوی موسسین گزینش میشود و بالاترین مقام صندوق به شمار میروند و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین خواهند بود.

ماده ٩- انتخاب جانشین

هر یک از اعضا هیات امنا موظفند تا در دوره حیات خود یک فرد مورد اعتماد و متدین که دارای صلاحیت اخلاقی باشد را به منظور جانشینی خویش انتخاب و معرفی کنند که باید مورد قبول حداقل سه چهارم اعضا هیات امنا قرار گیرد. این فرد مکلف خواهد بود تا بعد از وفات وی به عنوان عضو هیات امنا فعالیت نماید. به همین ترتیب هر کس که بعدا برای عضویت در هیات امنا انتخاب شود باید جانشین خود را به ترتیب ذکر شده معین و معرفی نماید به طوری که وظایف و تکالیف تعیین شده در این اساسنامه بدون وقفه صورت گیرد.

تبصره 1: در صورتی که هر یک از اعضا هیات امنا در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هر صورت و به هر یک کیفیت امتناع ورزد، هیات امنا میتوانند شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با اکثریت آرا انتخاب نموده و به عنوان عضو هیات امنا به جانشینی شخص مذکور بپذیرند.

تبصره ٢: امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی آشکار میشود که عضو ممتنع به صورت کتبی انصراف خود را به هیات امنا اطلاع دهد و چنانچه عضو مذکور ظرف ١٥ روز حاضر به ادامه همکاری نشود یا دلیل موجه عدم حضور خود را بیان نکند، عضویت وی در هیات امنا منتفی میشود و هیات امنا میتواند برای انتخاب جانشنی او  فرد دیگری را انتخاب کند.

تبصره ٣: در صورتی که اکثریت هیات امنا تشخیص دهند که یکی از اعضا هیات امنا یا جانشین او صلاحیت اخلاقی و دینی کافی ندارد و یا بعدا این تغییر در وی رخ دهد، میتوانند شخص دیگری را که واجد شرایط و مورد اعتماد باشد را با اکثریت آراء به جای شخص نامبرده انتخاب کنند.

ماده ١٠- جلسات هیات امنا

هیات امنا برای رسیدگی به امور صندوق هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه میدهند. دعوت از اعضا هیات امنا به وسیله رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس به عمل خواهد آمد و در موارد ضروری اعضا هیات مدیره یا بازرسان میتوانند هیات امنا را دعوت کنند.

تبصره: جلسه هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده ١١- دعوت از هیات امنا

دعوت هیات امنا توسط پست یا تلفن و یا هر وسیله دیگری صورت میگیرد که فاصله تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه نباید بیشتر از ٥ روز باشد.

ماده ١٢- تصمیات هیات امنا

تصمیمات هیات امنا با رای دو سوم افراد حاضر در جلسه دارای اعتبار میباشد.

ماده ١٣- وظایف و اختیارات هیات امنا

ییلان استماع گزارش بازرسان، رسیدگی به ترازنامه، انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسان، تامین زمان احتمالی تعیین خط مشی صندوق، انحلال، تصفیه و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای صندوق اصلاح اساسنامه جز در مواردی که مربوط به اهداف و مدت صندوق است

ماده ١٤- اعضای هیات امنا

هیات مدیره صندوق دارای حداقل ٧ نفر عضو اصلی و ٥ نفر عضو علی البدل میباشد که بوسیله هیات امنا از میان اعضا یا از خارج برای مدت زمان ٢ سال انتخاب میگردند.

ماده ١٥- حضورت در جلسات هیات مدیره

شرکت اعضا هیات مدیره در جلسات الزامی میباشد و عدم حضور آنان بدون عذر موجه و اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب محسوب میشود.

ماده ١٦- استعفا یا فوت اعضا هیات مدیره

در صورت استعفا یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیات مدیره، عضو علی البدل موظف است تا در مدت باقی مانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه نماید.

ماده ١٧- اعتبار اسناد صندوق

اعضا اصلی هیات مدیره که صاحبان امضا میباشند و تمامی اسناد، اوراق بهادار با امضا حداقل 2 نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام او و با مهر صندوق معتبر میباشد.

ماده ١٨- انتخاب نائب رئیس

اعضای هیات مدیره موظف هستند تا در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیات امنا تشکیل میشود، از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس گزینش نمایند.

ماده ١٩- انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره

اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره میتوانند بدون هیچ مانعی مجدداً انتخاب شوند.

ماده ٢٠ ـ

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که هر ١٥ روز یکبار بطور مرتب تشکیل میدهد میتواند بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس یا مدیرعامل و یا چند نفر از اعضا هیات مدیره جلسه فوقالعاده تشکیل دهد و فاصله بین ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره نمیتواند بیشتر از 3 باشد.

ماده ٢١- اعتبار جلسات هیات مدیره

یکی از شروط اعتبار جلسات هیات مدیره حضور حداقل دو سوم اعضا در جلسه میباشد که هر گونه تصمیم با رای مافق اکثریت مطلق هیات مدیره دارای اعتبار میباشد.

ماده ٢٢- اختیارات و وظایف هیات مدیره

افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانکها و یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری؛ وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق، نمایندگی در برابر اشخاص ثالث ادارات موسسات دولتی و خصوصی،؛ عزل و نصب ماموران و کارکنان صندوق؛ تعیین داور  و وکیل با حق توکیل تقسیم، تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول؛ تعیین جاعل؛ حقوق، اسناد، اوراق اجاره و استیجاره، واگذاری، فسخ اجاره، درخواست تعدیل و دفاع از آن؛ انتخاب مصدق و کارشناس؛ قبول تعهد ظهرنویسی و یا پذیرش انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد؛ رهن گذاردن، رهن گرفتن اموال صندوق اقامه؛ تنبیه و اجرای شرایط استخدامی؛ حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل با حق توکیل غیر؛ ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ تعیین شغل یا ترفیع؛ ارجاع دعوی به داوری؛ تعقیب و دفاع از هر گونه دعوت، انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاه‏های عمومی و دیوان کشور و سایر مراجع؛ عزل و انتخاب مجدد وکلا؛ تعیین میزان حق الوکاله.

ماده ٢٣- انتخاب مدیر عامل

هیات مدیره موظف است تا از میان اعضای خود یا از خارج یک نفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان را به عنوان مدیرعامل برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را نیز مشخص کند. مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و در حدود مسئولیتها و اختیاراتی که از سوی هیات مدیره بر عهده وی نهاده شده، نماینده صندوق محسوب شده و از طرف صندوق حق امضا دارد.

ماده ٢٤- انتخاب مجدد مدیرعامل

چنانچه مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیرعاملی وی از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود اما هیچ مانعی برای انتخاب مجدد او بر طبق مقررات این اساسنامه وجود ندارد.

ماده ٢٥-  گزینش قائم مقام مدیرعامل

مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود برای خویش معاون و یا قائم مقام برگزیند و تمام یا بخشی از اختیارات خود را به او یا هر یک از کارکنان صندوق تفویض کند.

ماده ٢٦- گزینش بازرش

اعضای هیات امنا میتوانند تا یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را برای مدت یکسال از میان خود یا از خارج برگزینند.

ماده ٢٧- اظهار گزارشات بازرس

بازرس باید درباره درستی و صحت عملکرد صندوق، لیست دارائی و همچنین درباره صحت و درستی مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیات امنا گذاشتهاند، به صورت کتبی اظهار نظر نماید.

ماده ٢٨ ـ

اگر بازرس اصلی فوت کند یا استعفا دهد و یا از وی معذوریت یا سلب شرایط شود، بازرس علی البدل موظف است تا وظایف وی را بر عهده بگیرد.

ماده ٢٩ ـ

بازرس اصلی میتواند تا در هر زمان و هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات صندوق بر عهده بگیرد و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه و بررسی کند و در صورت لزوم برای تشکیل جلسه فوق العاده هیات امنا تقاضای خود را بیان کند.

ماده ٣٠: اگر جانشین هیات مدیره و بازرسان از سوی هیات امنا تعیین و معرفی نشده باشد، هیات مدیره و بازرسان خود باید مسولیتهای خود را انجام دهند.

فصل سوم : سال مالی، انحلال و تصفیه

ماده ٣١ ـ سال مالی صندوق

 شروع سال مالی صندوق به استثنای سال اول که از تاریخ ثبت تا پایان اسفند همان سال می‌باشد، از ابتدا فرودین ماه هرسال شروع و پایان آن نیز در آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ٣٢ ـ انحلال و تصفیه

اگر به هر علتی صندوق منحل شود، هیات امنا می‌توانند با اکثریت سه چهارم مجموع کل آراء ٥ نفر را از میان خود یا اعضا هیات مدیره یا خارج به عنوان هیات تصفیه برگزینند.

ماده ٣٣ ـ واگذاری دارائی صندوق

هیات تصفیه موظفند تا پس از رسیدگی به حسابها، تصفیه بدهی‌ها و تعیین دارائی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول و وصول مطالبات باقیمانده، دارائی صندوق را که به تصویب هیات امنا رسیده، با نظر نماینده ولی فقیه به یکی از مراکز خیریه ارائه دهند.


خدمات مرتبط: صندوق قرض الحسنه ، اساسنامه صندوق ، انحلال صندوق ، تصفیه صندوق