ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها

با توجه به قوانین قانون عهد نامه عمومی پاریس، مصوب دهم اسفند ماه 1337 در رابطه با حمایت مالکیت صنعتی و ماده 9 قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310، ماده 45 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 و ماده 11و 15 و مواد 582 و 585 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 وزارت دادگستری مقرر می دارد که از این تاریخ به بعد اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات اداره کل ثبت تهران به نام اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی نامیده می شوند.

 


وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی:

از وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی میتوان به مواردی مانند: ثبت کلیه شرکت های خارجی در ایران، ثبت موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران، ثبت شرکت های تجارتی ایران حوزه تهران، ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران، ثبت علائم تجاری و اختراعات، ثبت دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری اشاره کرد. علاوه براین، این اداره موظف است در رابطه با حمایت مالکیت صنعتی و با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور، آیین نامه های اجرایی و تعهدات بین المللی  طرح های قانونی را به کمک کمیته مشورتی تهیه و پیشنهاد نماید.

اعضای کمیته مشورتی:

اعضای کمیته مشورتی از نمایندگان وزارت خانه های 1-اداره حقوقی وزارت امور خارجه، اداره حقوقی وزارت دادگستری، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها تشکیل می شود.ُ

-کمیته هر وقت صلاح بداند می تواند نمایندگان سایر وزارت خانه ها و موسسات و کارشناسان مربوطه را برای شرکت در جلسات دعوت نمایند ولی تصمیم نهایی به عهده خود کمیته می باشد.

-اگر ائین نامه های اجرایی و طرح های قانونی تهیه شده توسط کمیته مذبور احتیاج به پرداخت حق الزحمه داشته باشد از محل هزینه مقدماتی ثبت کل، تامین و پرداخت خواهد شد .

-اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6و7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیر ماده 1310 دارد و رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکتها تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی واختراعات اتخاذ تصمیم نموده، و گواهی نامه های ثبت را امضاء خواهدکرد.

-اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه شهرستان تهران برای اجرای قوانین مواد 7 و 6 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات صنعتی مصوب شده 1 تیر ماه 1310 برگزیده شد.

-برای ثبت شرکتها داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجاری، در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه موجود است، متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت تعیین خواهد شد.

اداره ثبت شرکتها در تهران، و دوایر ثبت شرکتها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه، قائم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند .

خدمات مرتبط: اداره ثبت شرکت ، وظایف اداره ثبت ، اعضای کمیته مشورتی ، آیین نامه ثبت شرکت