ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها

با توجه به قوانین قانون عهدنامه عمومی پاریس، مصوب 10/12/1337 در رابطه با حمایت مالکیت صنعتی و ماده قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310، ماده 45 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1/4/1310 و ماده 11 و 15 و مواد 582 و 585 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311، وزارت دادگستری مقرر میدارد که از این تاریخ به بعد اداره ثبت شرکتها، علائم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت تهران، به نام «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» نامیده میشوند.

وظایف اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

از جمله وظایف اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

-ثبت علائم تجارتی و اختراعات

-ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران

-ثبت کلیه شرکتهای خارجی در ایران

-ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری

-ثبت موسسات غیرتجارتی ایران در حوزه تهران

-پیشنهاد و تهیه آیین نامههای اجرایی، تعهدات بینالمللی و طرحهای قانونی

-حمایت مالکیت صنعتی با در نظر گرفتن احتیاجات، مقتضیات و اوضاع اقتصادی کشور

اعضای کمیته مشورتی

-اعضای کمیته مشورتی از نمایندگان وزارتخانههای؛ اداره حقوقی وزارت امور خارجه، اداره حقوقی وزارت دادگستری، وزارت صنایع، معادن و وزارت بازرگانی، در محل اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و به دعوت رئیس اداره ثبت شرکتها تشکیل میشود.

-هر گاه کمیته صلاح بداند میتواند نمایندگان سایر وزارتخانهها، موسسات و کارشناسان مربوطه را برای شرکت در جلسات دعوت نماید ولی تصمیم نهایی بر عهده خود کمیته میباشد.

-اگر آیین نامههای اجرایی و طرحهای قانونی تهیه شده توسط کمیته مزبور احتیاج به پرداخت حق الزحمه داشته باشد، از محل هزینه مقدماتی ثبت کل، تامین و پرداخت خواهد شد.

-اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 تعیین کرده است که رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضاهای مربوط به ثبت شرکتهای تجارتی، موسسات غیرتجارتی و اختراعات تصمیمگیری نموده و گواهی نامههای ثبت را امضاء می‎کند.

-اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه شهرستان تهران برای اجرای قوانین، مواد 6 و7 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات صنعتی مصوب 1/4/1310 را برگزیده است.

-برای ثبت شرکتهای داخلی، پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام موسسات غیرتجاری، در هر محلی که اداره با دایره یا شعبه موجود است، متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت تعیین خواهد شد.

-برای ثبت شرکتنامه، در تهران اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها داویر ثبت شرکتها، قائم مقام دفتر خانههای رسمی میباشند.


خدمات مرتبط: اداره ثبت شرکت ، وظایف اداره ثبت ، اعضای کمیته مشورتی ، آیین نامه ثبت شرکت