ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکتکلیات

قانون گذار ، نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی اند را برای انجام کارهای غیر تجاری مانند علمی ، ادبی و ... بر می گزیند.

تعریف موسسه غیر تجاری:

با توجه به ماده 584 ق.ت منظور از موسسات غیر تجاری، موسساتی است که برای انجام کارهای غیر تجاری و انجام امور خیره تشکیل می شوند اعم از اینکه موسسان ان قصد انتقاع داشته باشند و یا نداشته باشند.

 انواع موسسات غیرتجاری :

-موسساتی که هدف از تشکیل ان ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد که به این گونه موسسات، موسسات غیر انتفاعی می گویند.

فعالیت های موسسات غیر انتفاعی :

-انجمن های اسلامی، تخصصی، علمی خاص

-احزاب سیاسی

 -موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه

 

-موسساتی که هدف از تشکیل ان ها جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود باشد که به این گونه موسسات ، موسسه غیر تجاری می گویند.

فعالیت های موسسات غیر تجاری:

-آموزشگاه های علمی و فنی

-کلاس های زبان

-مدارس غیر انتفاعی

-موسسات گازرسانی و موارد دیگر


خدمات مرتبط: موسسه غیر تجاری ،انواع موسسات غیرتجاری ، موسسات غیرانتفاعی ، فعالیت موسسه غیرتجاری ، فعالیت موسسه غیرانتفاعی