ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز

ارائه مدارک برای ثبت موسسه غیر تجاری

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری شامل موارد زیر می باشد:

-ارائه فتوکپی شناسنامه تمامی شرکا

-اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت

-تکمیل تقاضانامه و امضای ان توسط شرکا

-تنظیم یک صورت جلسه توسط محمع موسسین

-گرفتن مجوز

 

تذکر:

-تعداد شرکا در موسسه حداقل 2 نفر می باشد.

-ذکر مقدار سرمایه در موسسه مجاز است.

-در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد مدارکی مانند: فتوکپی شناسنامه و امضای مدیر شعبه الزامی می باشد.

خدمات مرتبط: موسسه غیرتجاری ، ثبت موسسه غیرتجاری ، مدارک ثبت موسسه