ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

روش و مراحل ثبت موسسه

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری شامل موارد زیر می باشد:

-ارائه و تکمیل فرم تقاضا نامه

-ثبت موسسه و امضا توسط شریکان

-تکمیل و ارائه فرم صورت جلسه و امضای ان توسط شرکا

-تکمیل و تنظیم اساسنامه شرکت و امضای ان توسط شرکا

-انتخاب نام مناسب با موضوع شرکت

-تائید نام و اخذ مجوز برای نام انتخاب شده شرکت

-پرداخت هزینه لازم برای حق الثبت به میزان سرمایه موسسه و تعیین مبلق حق الثبت

-صدور اگهی ثبت موسسه

-ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت، صورت جلسه و تقاضانامه که مهر اداره ثبت شرکت در زیر ان باشد.

-صدور اگهی تاسیس

 شرایط نام انتخاب شده برای موسسه:

- نام انتخابی باید سه سیلابی باشد.

-فارسی باشد.

-از حروفی مانند سی، وی، پی استفاده نشود.

-از اسامی افراد معروف استفاده نشود.


خدمات مرتبط: ثبت موسسه ، مراحل ثبت موسسه ، روش ثبت موسسه ، موسسه غیر تجاری