ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

آنچه برای پذیرش ثبت سهامی خاص لازم است

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهام خاص عبارت است از:

-تکمیل و ارائه دو نسخه اظهارنامه شرکت که توسط تمامی سهامداران امضا شده است.

-تکمیل و ارائه دو نسخه اساسنامه شرکت و امضاء تمامی صفحات آن توسط کلیه سهامداران شرکت.

-تکمیل و ارائه دو نسخه صورتجلسه تنظیم شده توسط مجمع عمومی شرکت که به امضای کلیه بازرسان و سهامداران رسیده است.

-تکمیل و ارائه دو نسخه صورت جلسه هئیت مدیره و امضا شده توسط مدیران مجمع.

-ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران شرکت و اعضای هیئت مدیره.

-ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی.

-ارائه عدم سوء پیشینه کیفری تمامی شرکا و اعضای شرکت.

-پرداخت 3 درصدی از سرمایه اولیه شرکت.

-ارائه مجوز در صورت نیاز.

-ارائه اقرارنامه بازرسان در صورتجلسه، مبنی بر اینکه هیچ نسبت فامیلی با مدیران و مدیرعامل شرکت ندارند.

-ارائه اقرارنامه هیئت مدیره و مدیرعامل در صورتجلسه مبنی بر اینکه شامل ممنوعیتهای آمده در ماده 141 قانون اساسی نمی‎باشد.

-ارائه کپی برابر اصل وکالتنامه

-ارائه کپی برابر اصل قیم‎نامه.


خدمات مرتبط: شرکت سهام خاص ، ثبت شرکت سهامی ، مدارک ثبت شرکت