ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

روش و مراحل ثبت شرکت‌ها‎ی مشارکتی ایرانی و خارجی
چنانچه شریک شرکت شخص خارجی باشد، حداکثر میزان سهم وی ٤٩ درصد است و این امر بعد از تصویب لایحه قانونگذاری به جهت قضیه صورت گرفته در کشور اسرائیل و فلسطین به وجود آمده است، لذا خارجیان میتوانند برای ثبت شرکت در ایران اقدام نموده اما میزان سهم آنها حداکثر تا ٤٩ درصد سهام میباشد.

برای ثبت شرکت خارجی با شرکت ایرانی مدارک لازم به صورت زیر میباشد:

امضای فرد خارجی بر روی تمامی اوراق ثبت شرکت‌‌های ایران

تعیین میزان سرمایه شرکت به شکلی که کمتر از 10 هزار دلار امریکا نباشد

ترجمه و کپی از تمامی صفحات پاسپورت فرد خارجی به طوری که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد

در صورتی که شریک شرکت، شخص یا شرکت خارجی باشد باز هم حداکثر میزان سهم ایشان ٤9 درصد خواهد بود جز اینکه اداره سرمایه گذاری اتباع خارجی با داشتن میزان سهام بیش از ٤٩ درصد موافقت نماید که لازمه این امر موافقت پس از ثبت شرکت ایرانی به میزان ٤٩ درصد خارجی و ٥١ درصد ایرانی قابل بررسی و اجرا خواهد بود.

مدارک و اسناد لازم برای ثبت شرکت به شکلی که شریک خارجی شرکت باشد به صورت زیر میباشد:

ترجمه و اصل دو نامه معرفینامه

اساسنامه شرکت خارجی، ترجمه و اصل

سوگندنامه شرکت خارجی، ترجمه و اصل

اظهارنامه ثبت شرکت خارجی، ترجمه و اصل

ترجمه گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور متبوع

موافقت نامه‏ای که بین دو شرکت ایرانی و خارجی منعقد میشود مبنی بر ایجاد و ثبت شرکت جدید در ایران، ترجمه و برابر اصل می شود.

معرفی حداقل یک نماینده به منظور عضویت در هیات مدیره در شرکت شرف تاسیس، حضور در جلسات هیات مدیره و مجامع آن، شایان ذکر است هر شرکت میتواند تنها یک نماینده جهت شرکت در شرف تاسیس معرفی کند.

ترجمه و اصل اختیارنامه و وکالتنامه در صورت که امور شرکت خارجی به واسطه نماینده یا وکیل انجام میشود به گونه‌ای که در تمامی موارد اختیار تام نماینده در آن مشخص شده باشد.

سرمایه شرکت ایرانی باید مطابق با ٥١ درصد سرمایه شرکت خارجی باشد. سرمایه شرکت در شرف تاسیس متشکل از مجموع سرمایه دو شرکت ایرانی و خارجی است.

امضاء نماینده و مهر شرکت خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکت در شرف تاسیس، از سوی شرکت سماء الزامی میباشد.

اساسنامه‌ها متشکل از دو قسمت خارجی و ایرانی هستند که در ذیل اوراق، قسمت فارسی شرکا ایرانی و در ذیل قسمت لاتین، نماینده شرکت خارجی امضا مینمایند.

چنانچه دو شرکت ایرانی و خارجی قصد جوینت و مشارکت داشته باشند، باید تمامی مراحل گفته شده را طی نمایند با این تفاوت که اوراق ایرانی نیازی به ترجمه ندارد و بعد از ثبت مراحل در قسمت دارائی اتباع خارجه، در صورت نیاز به استفاده از تسهیلات مشارکت، مطالب را با شرکت سماء در میان بگذارند.

نمونه معرفی نامه اول :

با احترام اینجانب  آقا/ خانم .......... فرزند ............ به نمایندگی این شرکت به منظور حضور در جلسات و مجامع هیات مدیره در شرکت در شرف تاسیس ........... به حضورتان معرفی میشود.

مهر و امضا شرکت خارجی

نمونه معرفی نامه دوم :

اداره محترم ثبت شرکت‌‌ها

با احترام این شرکت ضمن موافقت خود به منظور تاسیس شرکت در شرف تاسیس در ایران آقای/ خانم .......... فرزند .......... را به نمایندگی خود با حق توکیل به غیر، جهت عضویت در هیات مدیره شرکت در شرف تاسیس ............ به حضور معرفی میگردد ضمن این که نامبرده در کلیه موارد ثبت از این شرکت، وکالت تام با حق توکیل به غیر نیز دارد.

امضا نماینده شرکت نمونه امضا شرکت خارجی

 

هر دو نامه مذکور به لاتین و با ترجمه فارسی ضمیمه سایر مدارک میگردد ضمنا تمامی ترجمه‌ها نیز باید توسط سفارت ایران در کشور متبوع تایید شود.

شرکت‌های تضامنی و نسبی

با توجه به مواد ١٨٥ تا ١٨٩ ق.ت. شرکت نسبی از نظر طرز کار، نحوه تاسیس و انحلال همانند شرکت تضامنی عمل مینماید و تنها تفاوت این دو شرکت در میزان مسئولیت مدنی شرکا بعد از انحلال در مقابل بدهی طلبکاران میباشد. در زیر شرکت تضامنی را بررسی مینماییم:

براساس ماده ١١٦ ق.ت. شرکتی که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود، شرکت تضامنی نام دارد. اگر دارایی شرکت برای تودیه تمام بدهی‌ها ناکافی باشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی‌ها میباشند و هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث منتفی میباشد. بنابراین براساس ماده مذکور شرکت تضامنی تحت عنوان اسم خاص و برای امور تجارتی تشکیل میشود و حداقل دو نفر باید در آن عضو باشند.

این شرکت یکی از قدیمی ترین نوع شرکت‌ها‎ ‎به شمار میرود که به علت مسئولیت نامحدود شرکا در برابر اشخاص ثالث از سوی آنها مورد استقبال قرار گرفته است. تمایل کم افراد برای تشکیل این نوع شرکت نیز به همین دلیل میباشد. این شرکت در ایران و فرانسه دارای شخصیت حقوقی است در حالی که در کشور‌‌های آنگلوساکسون شخصیت حقوقی ندارد.

ماده ١١٧ ق.ت. مقرر میدارد که در اسم شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل نام یکی از شرکا ذکر گردد. چنانچه اسم شرکت شامل اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عباراتی همچون «و شرکا» یا «برادران» قید گردد.

به علت اهمیت فوق العاده ای که شخصیت و اعتبار شریک در شرکت تضامنی دارد، قانون تصریح اسم شریک یا شرکا را به دنبال نام شرکت الزامی میداند، به این دلیل که اعتبار شریک ضامن، اعتبار شرکت نیز میباشد. کسانی که خواهان معامله با شرکت تضامنی هستند باید از قبل اعتبار سرمایه گذاران شرکت را بشناسند. اما از آنجا که ممکن است با تعدد شرکا مواجه شوند و قید نام همه آنان امکان پذیر نیست، قانونگذار مقرر کرده که درج نام یکی از شرکا و به دنبال آن عباراتی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» کفایت می‌کند. در این حالت هر کسی بخواهد با شرکت تضامنی معامله کند، میتواند با شناخت شریکی که نام او به دنبال نام شرکت آمده، با اطمینان خاطر با شرکت معامله نماید.

نکته 1: تاکید قانونگذار بر مسئولیت جمعی شرکا در این بحث اهمیت زیادی دارد زیرا قید الزام به درج نام شریک و یا شرکا در اسم شرکت، بیانگر این امر است که آن‌‌ها در قبال همه طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند و قبل از اینکه افراد به معامه با شرکت فکر کنند، اعتبار شرکا برای آن‌‌ها اهمیت دارد. به همین خاطر و طبق قانون 95 ق.ت. قانونگذار در جای دیگر که شریک مسئولیت تضامنی در شرکت ندارد، از درج نام شریک در اسم شرکت جلوگیری میشود و چنانچه اسم شریک بدون داشتن مسئولیت تضامنی، به دنبال اسم شرکت آورده شود، او را در قبال طلبکاران دارای مسئولیت تضامنی مینماید.

 

نکته 2: در صورت فوت و یا خروج شریک یا شرکایی که اسم آن‌‌ها در شرکت آمده، اسم آن‌‌ها نیز از شرکت حذف میگردد. زیرا متعاملین با شرکت بیشتر به اعتبار شریک یا شرکای مذکور با شرکت معامله میکنند و همچنین بقای نام آن‌‌ها به دنبال شرکت مفهوم این نکته است که آن‌‌ها هنوز در شرکت حضور دارند پس طبیعی است که با فوت یا خروج آن‌‌ها نامشان نیز از عنوان شرکت حذف میگردد.


خدمات مرتبط: شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، ثبت شرکت مشارکتی