ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی

 

 

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی :

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که برطبق قرارداد نمایندگی وظیفه انجام بخشی از موضوع و مسئولیتهای شرکت طرف نمایندگی را درمحل بر عهده دارد.

مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی :

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت‌‌هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام میپذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

اداره امور نمایندگی :

طبق آئیننامه قانون، اجازه ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت‌‌های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام شود.

مدارک برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

چنانچه شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد، باید ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل دهد.

تصدیق ثبت شرکت خارجی

اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی

کپی برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

اختیارنامه نماینده یا نمایندگان قانونی شرکت خارجی

آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی

کپی آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع مربوطه در صورت وجود

کپی برابر اصل اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس

کپی شناسنامه به همراه آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

معرفینامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد

گزارش فعالیت‌‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در حیطه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی

تمامی اسناد شرکت که در کشور خارجی تنظیم و تهیه میشود باید توسط مرجع ذیربط و وزارت خارجه آن کشور و سپس سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور به تایید برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی توسط اداره فنی دادگستری، اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل داده شود.

چنانچه شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد باید ترجمه فارسی اسناد، اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل دهد.

گزارش فعالیت نمایندگی

کپی ثبت شرکت خارجی

کپی اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی

کپی برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

ارائه آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی

کپی برابر اصل اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی

اصل و یا کپی روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت

گزارش فعالیت‌‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و بیان دلایل کسب نمایندگی

کپی روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصاً در مورد مدیران

ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در شرایطی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد

اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

ارائه سابقه فعالیت شرکت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیشبینی شده در قرارداد نمایندگی

کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تنظیم و تهیه میشود باید توسط مرجع ذیربط و وزارت خارجه آن کشور و سپس سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور به تایید برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی توسط اداره فنی دادگستری، اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل ارائه گردد.

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ٨ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت‌های خارجی باید گزارش فعالیت نمایندگی خود در ایران را به همراه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، طی زمان مشخص شده (4 ماه پس از پایان سال مالی) به دستگاه‌‌های مربوطه تحویل دهند.

تذکر: تا هنگامی که آئین‌نامه اجرائی تبصره ٤ ماده واحده قانون، استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی تعیین نشده، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی باید موارد زیر را بر عهده بگیرند:

مسئولیت‌ها و وظایف شعبه شرکت خارجی

اداره امور نمایندگی یا شعبه توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران

منحل شدن شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت توسط مرجع ذیصلاح

تهیه و تنظیم گزارش سالانه شرکت اصلی شامل گزارشهای مالی حسابرسی شده که به واسطه حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه مربوطه اعلام میشود

ارائه گزارش فعالیت نمایندگی یا شعبه در ایران همراه با صورت‌‌های مالی حسابرسی شده طی مدت مشخص شده (٤ ماه پس از پایان سال مالی) به دستگاه ذیربط مطابق با ماده ٨ آئیننامه

بسمه تعالی

تعهدنامه

اینجانب ............. نماینده تام الاختیار نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی ............ بر اساس تبصره و ماده ٦ آئیننامه اجرایی قانون اجازه ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت‌‌های خارجی مصوب ١١/١/١٣٧٨ هیات محترم وزیران متعهد میشوم در صورتی که مجوز فعالیت نمایندگی یا شعبه شرکت توسط مراجع ذیصلاح لغو گردد، در مهلتی که توسط اداره کل ثبت شرکت‌‌ها و مالکیت صنعتی مقرر میشود، نسبت به انحلال نمایندگی یا شعبه شرکت و انجام امور تصفیه آن اقدامات لازم را انجام دهم و چنانچه در ظرف مدت اعلام شده نسبت به انحلال نمایندگی یا شعبه اقدام نکنم، اداره کل ثبت شرکت‌‌ها و مالکیت صنعتی مجاز است تا خود نسبت به انحلال نمایندگی یا شعبه اقدام لازم را به عمل آورد.

نام و امضائ نماینده تام الاختیار

روش و مراحل ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی

وکیل قانونی شرکت خارجی برای ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی پس از تهیه مدارک مذکور در بند‌‌های ٧، ١١، ١٥و١٦ این راهنما موظف است به صورت زیر عمل کند:

ابتدا به قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت‌‌ها مراجعه و قبض پرداخت هزینه تعیین نام در بانک ملی مستقر در ساختمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا یکی از شعب بانک ملی را پرداخت نماید.

رسید را از بانک دریافت و سپس به واحد حسابداری تحویل دهد تا مسئول مربوطه نسبت به ممهور نمودن اظهارنامه اقدام نماید.

مدارک و اسناد را به قسمت تعیین نام اداره ثبت شرکت‌‌ها ارائه دهد که در اینجا نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام بر روی اظهارنامه درج میگردد. پس از آن باید مسئول اداره ثبت شرکت‌‌ها نام اخذ شده را تایید کند.

نکته: توجه شود که نام اخذ شده باید با نام کامل شرکت خارجی، قید نمایندگی یا شعبه شباهت داشته باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا خودداری شود.

مدارک به واحد پذیرش اداره ثبت شرکت‌‌ها ارائه و رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده را اخذ نماید.

اداره تاریخی را برای مراجعه دوباره تعیین میکند که وکیل باید در تاریخ تعیین شده به قسمت اعلام نتیجه مراجعه و با ارائه اصل رسید نسبت به دریافت مدارک اقدام کند.

الف: چنانچه کارشناس ایراد یا نقصی در اسناد و مدارک دریافتی مشاهده نکند، نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی اقدامات لازمات را مبذول میدارد و آن را برای امضاء مسئول اداره ثبت شرکت‌‌ها آماده مینماید.

متقاضی با مراجعه به بانک‌‌ و پرداخت هزینه‌های ثبت و نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی و درج در روزنامه کثیرالانتشار، پس از اخذ قبض از واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت‌‌ها اقدام مینماید.

رسیدهای پرداختی باید به قسمت حسابداری تحویل داده شود که مسئول مربوطه نیز آنها را به اظهارنامه ضمیمه مینماید.

پس از طی این مراحل وکیل باید به قسمت ثبتف تاسیس و تغییرات مراجعه تا مراتب ثبت با سند برابر گردد و از وی امضا اخذ شود. در این مرحله شماره ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی تعیین میشود.

مسئول اداره ثبت شرکت‌‌ها پس از ثبت در دفاتر نسبت به امضا آگهی ثبت اقدام و سپس در دفتر اندیکاتور را ثبت میکند.

یک نسخه از آگهی تاسیس نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت‌‌ها به منظور درج در روزنامه کثیر الانتشار به وکیل ارائه و رسید آن اخذ میگردد.

نسخه اصلی آگهی ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی برای درج، تحویل داده میشود. حق الدرج و صدور قبض بانکی توسط این اداره به وکیل ارائه می‎گردد که وی نیز موظف است تا هزینه را در نزد بانک پرداخت و رسید آن را به مسئول مربوطه ارائه دهد. مسئول مربوطه نیز ضمن تحویل برگ رسید، تاریخ وصول نسخه روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی و مراجعه متقاضی را تعیین مینماید.

ب:در صورت وجود نقص یا ایراد در مدارک و اسناد، کارشناس مراتب را به صورت کتبی اعلام مینماید.

پس از رفع ایرادات، مدارک به واحد پذیرش اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل تا به صورت فوق مورد بررسی و آگهی قرار گیرند.


خدمات مرتبط: نماینده شرکت خارجی ، مسئولیت نماینده خارجی ، مدارک ثبت نمایندگی ، اداره امور نمایندگی