ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرکت مختلط غیر سهامی

تعریف وضعیت حقوقی شرکای شرکت مختلط غیر سهامیتعریف :بر طبق ماده 141 قانون تجارت، شرکتی که برای امور تجارتی تحت عنوان مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود، شرکت مختلط غیرسهامی نام دارد. در این نوع شرکت، شریک ضامن مسئولیت کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت حاصل شود را بر عهده دارد. مسئولیت شریک با مسئولیت محدود تا میزان سرمایهای می‌باشد که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا قصد دارد در آینده سرمایه گذاری نماید.. به دنبال نام این شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و حداقل نام یکی از شرکا ضامن قید شود.

دو نوع شریک در شرکت مختلط غیر سهامی وجود دارد: شریک ضامن که همان مسئولیتهای ضامن در شرکت تضامنی را بر عهده دارد و شریک غیرضامن که وجود وی، شرکت مختلط غیرسهامی را از شرکت تضامنی متمایز می‌نماید.

وضعیت حقوقی شرکا:شریک ضامن که مقداری از سرمایه شرکت را پرداخت می‌کند، مسئولیت تمامی بدهی‌هایی که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید، را بر عهده دارد. به این معنا که اگر سرمایه شرکت برای طلب طلبکاران کفایت نکند، طلبکاران می‌توانند به اموال و دارایی تک تک شرکا ضامن و یا به تمامی آنان به نحو تضامن رجوع کنند و آن قسمت از طلب خود را که از دارائی شرکت دریافت نکرده اند را طلب کنند. تمامی شرکا با مسئولیت محدود صرفاً در محدود سرمایه خود به شرکت، در مقابل طلبکاران جوابگو هستند و به هیچ وجه طلبکار مجاز نیست به اموال و دارائی شخصی شرکا اخیر الذکر مراجعه کند.

روابط بین شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی، براساس شرکتنامه صورت می‌گیرد.

در شرکت سهامی غیرمختلط نمی توان نام شریک غیرضامن را به دنبال اسم شرکت آورد و اگر برخلاف این مورد عمل شود، شریک مذکور ضامن تلقی محسوب می‌شود.

تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی:شرکت مختلط غیرسهامی که از نظر دسته‌بندی جز شرکتهای شخص به شمار می‌رود، با تنظیم شرکتنامه، اساسنامه و امضای شرکا تشکیل و ثبت می‌شود. تنظیم اساسنامه و شرکتنامه در شرکت، متداول و مورد استفاده قرار می‌گیرد و روابط شرکا نیز تابع شرکتنامه خواهد بود.  تنظیم شرکتنامه و اساسنامه باید مفاد ماده ١٦١ قانون تجارت با توجه به مواد ١٣٦ تا ١٤٠ همین قانون صورت بگیرد. بعد از ثبت شرکت مختلط غیرسهامی باید شرح مختصری از شرکتنامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار درج شود.

ارگان اداره‌کننده شرکت مختلط غیرسهامی:با استناد به ماد 141، 151، 157 و 164 ق.ت. شریک یا شرکا ضامن وظیفه اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی  را دارند و حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی سرچشمه می‌گیرد. به این ترتیب شریک ضامن مسئول دریافت بدهی‌هایی است که شرکت مختلط غیرسهامی به علت فعالیت خود به سایرین پیدا می‌نماید. لازم به ذکر است که پس از انحلال شرکت، بستانکار می‌تواند به دارایی شخص حقوقی مراجعه کرده و در صورت کافی نبودن دارایی شرکت به طور نامحدود و تضامنی به دارائی شخصی شرکای ضامن رجوع کند.

شرکای با مسئولیت محدود مجاز به اداره کردن شرکت نیستند و در صورت انجام معاملاتی برای شرکت، در رابطه با تعهدات ناشی از آن معاملات درمقابل طرف معامله ضامن خواهد بود مگر اینکه اعلام کند که معامله را به نمایندگی از سوی شرکت بر عهده دارد.

در صورت زیاد بودن شرکا کلیه آنان حق مداخله در امور شرکت را خواهند داشت. به نظر می‌رسد که اساسنامه شرکت می‌تواند اداره امور شرکت را به یک یا چند مدیر منتخب واگذار نموده و نحوه مدیریت مدیر یا مدیران را تعیین کرده و قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نماید.

بر طبق ماده ١٢٣ و 144 ق.ت. هیچ یک از شرکای ضامن نمی توانند سهم خود را به دیگری انتقال دهند، مگر اینکه تمامی شرکا به این کار رضایت دهند. همچنین به موجب ماده ١٤٨ ق.ت.، شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا تمامی یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به شخص ثالث منتقل کند و او را در امور شرکت مختلط داخل کند و چنانچه برخلاف این امر صورت بگیرد، شخص جدید مجاز به دخالت در اداره شرکت و حق بازرسی در امور شرکت نخواهد بود. لازم به ذکر است که در اساسنامه شرکت مختلط غیرسهامی می‌توان بازرس یا بازرسانی را برای کنترل و مراقبت شرکت انتخاب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مرتبط: شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت سهامی ، وضعیت حقوقی شرکا، تشکیل شرکت غیرسهامی