ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود:

نام ونوع شرکت :

شرکت .............................. با مسئولیت محدود

موضوع شرکت:

...................

مرکز اصلی شرکت:

.......................

هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود می تواند هر مکانی را که صلاح بداند به عنوان مرکز اصلی شرکت تعیین کند و جهت ثیت شرکت صورت جلسه را به اداره ثبت شرکت تقدیم نماید.

سرمایه شرکت:

..................

مدت شرکت :

-از تاریخ ثبت شرکت با مسئولیت مجدود به مدت نامحدود

تابعیت شرکت :

-تابعیت شرکت ایرانی می باشد.

-در شرکت با مسئولیت مجدود شرکا حق انتقال سهم شرکا به دیگری را ندارد مگر با رضایت اکثریت سهام داران (دارندگان سه جهارم سرمایه شرکت).

نکته:

-در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه در صورت دریافت سند رسمی امکان پذیر می باشد.

-در شرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی پس از انقضای سال مالی شرکت در چهارماه اول سال تشکیل می شود.

نکته:

با دعوت اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت مجدود به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجام می شود.

 

دعوت برای تشکیل مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت مجدود توسط هر یک از اعضای شرکت، از طریق یک دعوت نامه کتبی و درج اگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار انجام می شود.

هنگامی که تمامی شرکای شرکت در جلسات مجمع عمومی حضور داشته باشند رعایت ماده ۹ اساسنامه شرکت با مسئولیت مجدود الزامی نمی باشد.

تعیین خط مشی آینده شرکت با مسئولیت مجدود، انتخاب هیئت مدیره، انتخاب بازرس، ثقسیم سود و استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی، از وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

 

-از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-تغییر در نوع شرکت با مسئولیت محدود

-ورود و خروج شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

-افزایش و کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

-تنظیم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

-تغییر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

کلیه تصمیمات گرفته شده در شرکت با مسئولیت محدود با رضایت دارندگان سه چهارم از سرمایه داران شرکت که اکثریت عددی دارند اتخاذ می شود.

 

انتخاب هیئت نظارت:

هیئت نظارت شرکت با مسئولیت محدود، از بین شرکای شرکت و یا خارج از ان در مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

-رئیس هیئت مدیره:

 

در شرکت با مسئولیت محدود اعضای هیئت نظارت از بین خود یک نفر را به عنان رئیس انتخاب می کنند.


خدمات مرتبط: شرکت مسئولیت محدود ، اساسنامه شرکت ، انتخاب هیئت نظارت ، وظایف مجمع عمومی