ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

موسسات قرض‎الحسنه

اطلاعات این بخش

راهنمای ثبت صندوق قرضالحسنه

صندوق‌های قرضالحسنه در ذیل موسسات غیر انتفاعی قرار می‌گیرد که پس از کسب موافقت اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بنا به روش زیر به ثبت می‌رسد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه قرضالحسنه

-ارائه مجوز ثبت از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی

-دو نسخه اساسنامه که توسط موسسین و هیات امنا به امضا رسیده باشد به همراه یک نسخه کپی آن.

-کپی شناسنامه برابر اصل شده موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین و یک نسخه کپی آن.

-دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسات غیرتجاری که توسط موسسین و اعضا هیات امنا به امضا رسیده باشد به همراه یک نسخه کپی آن.

-صورتجلسات که توسط اعضای هیات امنا، هیات مدیره و بازرسین امضا شده باشد.

-تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری که برای تقاضانامه ثبت موسسه قرضالحسنه می‌توان از آن استفاده نمود که توسط موسسین، هیات امنا و هیات مدیره امضا شده باشد و باید از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تایید شود.

پس از تهیه مدارک فوق الذکر، باید به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحویل داده شوند.

-در صورتی که یکی از اعضا هیات مدیره یا هیات امنا و یا وکیل رسمی شرکت با در دست داشتن مدارک فوق الذکر برای تعیین نام به قسمت تعیین نام اداره ثبت شرکتها رجوع کند، باید ابتدا هماهنگی لازم بین موسسین، اعضا هیات مدیره و هیات امنا در رابطه با تعیین چند نام برای موسسه قرضالحسنه صورت بگیرد و سپس چند نام انتخاب شود. عموماً برای موسسات قرضالحسنه از اسما متبرکه که قداست خاصی نیز در بین مردم دارند و بدون سابقه ثبت هم باشد، استفاده  می‌شود.

-مسئول تعیین نام، از میان نام‌های ارائه شده یکی از نامها که دارای معنا و مفهوم خاص و جدید را انتخاب و در روی برگ تقاضانامه درج میکند. در این شرایط مسئولین اداره ثبت شرکتها باید موافقت خود را با نام اعلام نماید و سپس نام معینه در دفتر تعیین نام ثبت شود.

-اصل مدارک و کپی آنها به قسمت پذیرش تحویل داده می‌شود و مسئول مربوطه ابتدا به بررسی اجمالی مدارک می‌پردازد و سپس و برگ رسید با تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای اخذ پاسخ را صادر و به ذینفع تحویل می‌دهد.

-کارشناس مربوطه برای ثبت موسسه قرضالحسنه نیاز به استعلام دارد. بنابراین برای استعلام از طریق اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی اقدام می‌کند. پس از آن برای پیگیری بعدی شماره و تاریخ استعلام را به ذینفع تسلیم می‌نماید.

-پس از گذشت چند روز باید با هماهنگی قبلی به اداره استعلام شونده، مراجعه و فرم‌های مربوطه توسط موسسین، اعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره تکمیل گردد. اداره ثبت شرکتها پس از بررسی صلاحیت متقاضیان موظف است تا مراتب موافقت با ثبت موسسه قرضالحسنه را به صورت کتبی به اداره ثبت شرکتها ابلاغ کند.

-بعد از وصول مراتب موافقت اداره استعلام شونده، کارشناس اداره ثبت شرکتها برای تهیه آگهی تاسیس موسسه قرضالحسنه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

-متقاضی در مراجعات بعدی به اداره ثبت شرکتها آگهی تاسیس موسسه قرضالحسنه را دریافت و برای دریافت قبض حق الثبت به حسابداری و واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها به منظور تعیین حق الدرج انتشار آگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار مراجعه می‌کند و هزینه‌های تعیین شده را به شعبه بانک ملی ایران مستقر در سازمان ثبت پرداخت می‌کند.

-پس از واریز هزینه‌های حق الثبت و دریافت رسید، آن را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و مسئول مربوطه نیز نسبت به ممهور نمودن پیش نویس آگهی اقدام و سپس آگهی تاسیس موسسه قرضالحسنه را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات تحویل می‌دهد.

-مسئول مربوطه با ثبت آگهی تاسیس موسسه قرضالحسنه در دفتر ثبت ضمن تعیین شماره ثبت و درج آن در روی اوراق مربوطه در ذیل ثبت از شخص معرفی شده در ذیل صورتجلسه‌ها با قید جمله «ثبت با سند برابر است»، امضا اخذ می‌نماید.

-آگهی تاسیس موسسه قرضالحسنه باید به دبیرخانه تحویل داده شود تا دبیرخانه نیز ضمن شماره نمودن آگهی نسخه مدارک مربوط به موسسه را به نماینده معرفی شده ارائه دهد. نماینده مذکور نسخه آگهی مربوط به درج در روزنامه کثیرالانتشار را پس از بررسی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها تحویل می‌دهد و نسخه مربوط به درج روزنامه رسمی به شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص مستقر در خیابان بهشت ساختمان دادگستری تسلیم می‌دارد. در پایان مسئول مربوطه ضمن تعیین هزینه‌های حق الدرج را مشخص می‌نماید و نماینده موسسه باید مبلغ تعیین شده را به بانک پرداخت و رسید آن را به دفتر روزنامه رسمی تحویل دهد.

چند نکته مهم

1: در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس باید چند نسخه کپی از آگهی تاسیس موسسه قرضالحسنه تهیه و به مهر روزنامه رسمی ممهور شود که تا هنگام انتشار روزنامه رسمی از این آگهی مهر شده می‌توان استفاده قانونی نمود.

2:موسسات نیز همچون شرکتها می‌توانند دارای دفاتر روزنامه، دفاتر کل و دارایی باشند. در این صورت باید دفاتر مزبور تهیه و با ارائه آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی و اظهارنامه پلمپ دفاتر از واحد فروش اوراق بهادار و تکمیل امضا آنها توسط دارندگان موسسه، به واحد پلمپ دفاتر تحویل داده شوند.

--می‌توان از راهنمای ثبت موسسه و تغییرات آن مندرج در این راهنما برای اعمال تغییرات بعدی در موسسه قرضالحسنه استفاده نمود.

راهنمای ثبت صندوق قرضالحسنه ـ اساسنامه صندوق قرضالحسنه

صندوق قرض الحسنه با الهام از تعالیم اسلامی و با استظهار به عنایات خاصه امام زمان (عج) با هدف انجام خدمات عام المنفعه، نشر، تعلیم و ترویج فرهنگ اسلامی، کمک به تامین نیازها، بهبود زندگی نیازمندان جامعه و اعطای وامهای بدون بهره از طریق دریافت پولهای ذخیره شده توسط مردم که به صورت قرض در اختیار صندوق قرار می‌گیرد، با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

فصل اول

نام؛ تابعیت؛ مدت؛ مرکز؛ موضوع؛ سرمایه

ماده ١- نام: این موسسه به نام صندوق ......... می‌باشد که در این اساسنامه اختصاراً صندوق نامیده می‌شود.

ماده ٢- تابعیت: صندوق دارای تابعیت ایرانی می‎باشد.

ماده ٣- زمان: صندوق برای مدت نامحدودی تشکیل می‎شود.

ماده ٤- مرکز:  مرکز اصلی صندوق در ....... است و صندوق می‌تواند پس از کسب موافقت با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران یا سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه دایر و یا نمایندگی اعطا نماید.

ماده ٥- موضوع: موضوع صندوق انجام کارهای عام‌المنفعه به طور غیرانتفاعی و به صورت زیر است:

-اعطا و پرداخت اعتبارات و وام‌های بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با رعایت موازین اسلامی.

-دریافت اعتبار و وام بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا

-وصول اسناد امانتی اشخاص، وجوه و قبول نمایندگی و وکالت

-اقدام به منظور اشاعه، نشر و ترویج فرهنگ اسلامی به هر نحو، کیفیت و انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه به منظور توسعه اهداف اسلامی؛ انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات صورت می‌گیرد.

-افتتاح حساب‌های پس‌انداز و جاری و یا هر نوع حساب بدون بهره دیگر

-اداره اموال دیگران اعم از منقول و غیرمنقول، حفظ و نگهداری وصایای قیمومت و وکالت

-کلیه اهداف و فعالیت‌های صندوق صرفاً به منظور جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین می‌باشد، بنابراین انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز است و کیفیت آن مطابق با قوانین فقهی شرعی و مقررات کشوری و بر طبق آییننامه‌های داخلی می‌باشد.

تبصره1:  طرح‌ها، برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیشبینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مرتبط است، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره 2:  صندوق و اعضا وابسته به آن نمیتوانند به نام صندوق، فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروه‏های سیاسی داشته باشند.

تبصره ٣:  صندوق و اعضای وابسته به آن باید التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

تبصره ٤: تغییراتی که در مفاد اساسنامه هیات مدیره صورت می‌گیرد پس از موافقت نیروی انتظامی اجرا می‌شود.

ماده 6: سرمایه صندوق ................ که به وسیله مردم و موسیسن تامین میشود.


خدمات مرتبط: موسسه قرض الحسنه ، ثبت موسسه ، اساسنامه صندوق قرض الحسنه