ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مسئولیت شرکت خارجی

 

از آنجایی که فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی میباشد، لذا کلیه وظایف و مسئولیت‌های قانونی را شرکت اصلی بر عهده دارد و در صورت لزوم پاسخگوی موارد پیش آمده خواهد بود.

اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت شعبه شرکت خارجی

شرکت‌های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند تا اسناد و مدارک زیر را تهیه و به اداره کل ثبت شرکت‌‌ها و مالکیت صنعتی تحویل دهند:

-درخواست مکتوب برای شرکت

-ارائه تصویر مصدق اساسنامه شرکت آگهی تاسیس

 -ارائه آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

-ارائه آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

-تهیه گزارش توجیهی شامل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شرکت مشتمل بر:

-اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شرکت

-برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

-تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه

-تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران

-چگونگی تامین منابع، وجوه ارزی برای اداره امور شرکت

-تهیه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که با آن دستگاه قرارداد منعقد کرده باشد.

-ارائه اظهارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

-تصدیق‌نامه ثبت شرکت خارجی

-اختیارنامه نماینده شرکت خارجی

-ارائه تعهدنامه مبنی بر این که مجوز فعالیت آن‌‌ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شده و ظرف مدت مشخصی که توسط اداره کل ثبت شرکت‌‌ها و مالکیت صنعتی ابلاغ میگردد، برای منحل کردن شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدامات لازم صورت بگیرد.

کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تنظیم و تهیه میشود باید توسط مرجع ذیربط و وزارت خارجه آن کشور و سپس سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور به تایید برسد و پس از ترجمه رسمی به زبان فارسی توسط اداره فنی دادگستری، اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل داده شود.

 

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که برطبق قرارداد نمایندگی، وظیفه انجام بخشی از موضوع و مسئولیتهای شرکت طرف نمایندگی را درمحل بر عهده دارد.

مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت‌‌هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام میپذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

اداره امور نمایندگی

طبق آئیننامه قانون، اجازه ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت‌‌های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام شود.

مدارک برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

چنانچه شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد، باید ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل دهد.

-تصدیق ثبت شرکت خارجی

-اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی

-کپی برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

-اختیارنامه نماینده یا نمایندگان قانونی شرکت خارجی

-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی

-کپی آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع مربوطه در صورت وجود

-کپی برابر اصل اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس

-کپی شناسنامه به همراه آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

-معرفینامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد

-گزارش فعالیت‌‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

-سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در حیطه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی

تمامی اسناد شرکت که در کشور خارجی تنظیم و تهیه میشود باید توسط مرجع ذیربط و وزارت خارجه آن کشور و سپس سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور به تایید برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی توسط اداره فنی دادگستری، اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل داده شود.

چنانچه شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد باید ترجمه فارسی اسناد، اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل دهد.

-گزارش فعالیت نمایندگی

-کپی ثبت شرکت خارجی

-کپی اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی

-کپی برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

-ارائه آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی

-کپی برابر اصل اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی

-اصل و یا کپی روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت

-گزارش فعالیت‌‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و بیان دلایل کسب نمایندگی

-کپی روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصاً در مورد مدیران

-ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در شرایطی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد

-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

-ارائه سابقه فعالیت شرکت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیشبینی شده در قرارداد نمایندگی

کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تنظیم و تهیه میشود باید توسط مرجع ذیربط و وزارت خارجه آن کشور و سپس سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور به تایید برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی توسط اداره فنی دادگستری، اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل ارائه گردد.

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ٨ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت‌های خارجی باید گزارش فعالیت نمایندگی خود در ایران را به همراه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، طی زمان مشخص شده (4 ماه پس از پایان سال مالی) به دستگاه‌‌های مربوطه تحویل دهند.

تذکر: تا هنگامی که آئین‌نامه اجرائی تبصره ٤ ماده واحده قانون، استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی تعیین نشده، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی باید موارد زیر را بر عهده بگیرند:

-مسئولیت‌ها و وظایف شعبه شرکت خارجی

-اداره امور نمایندگی یا شعبه توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران

-منحل شدن شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت توسط مرجع ذیصلاح

-تهیه و تنظیم گزارش سالانه شرکت اصلی شامل گزارشهای مالی حسابرسی شده که به واسطه حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه مربوطه اعلام میشود

-ارائه گزارش فعالیت نمایندگی یا شعبه در ایران همراه با صورت‌‌های مالی حسابرسی شده طی مدت مشخص شده (٤ ماه پس از پایان سال مالی) به دستگاه ذیربط مطابق با ماده ٨ آئیننامه


خدمات مرتبط: مسئولیت شرکت خارجی ، شعبه شرکت خارجی ، ثبت شعبه شرکت ، مدارک لازم ثبت ، نماینده شرکت خارجی ، نمایندگان شرکت خارجی ، مدارک ثبت نمایندگی