ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرکت های تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که توسط دو یا چند نفر تشکیل و اداره میشود. در هنگام ذکر این نوع شرکت باید قید «تضامنی» قبل از نام یکی از شرکا بیان شود.

اهمیت ذکر نام شرکا در عنوان شرکت تضامنی به این دلیل است که معرف اشخاص ضامن تعهد میباشد. در شرکتهای تضامنی نیاز به هیئت مدیره نیست و شرکتها میتوانند توسط یک مدیرعامل اداره شوند و در صورت داشتن هیئت مدیره، میتوان اعضای آن را از میان غیرشرکا انتخاب نمود.

تشکیل شرکتهای تضامنی

شرکتهای تضامنی به هنگام تنظیم شرکتنامه مطابق قانون و تایید تمامی سرمایههای نقدی و سهم غیرنقدی شرکا و تقویم و تسلیم آنها، تشکیل میشوند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

-ارائه 2 برگ تقاضانامه شرکت

-ارائه 2 برگ شرکتنامه شرکت

-ارائه 2 برگ اساسنامه شرکت

-ارائه فتوکپی شناسنامه شرکا

اصول شرکتهای تضامنی

-مسئولیت تضامنی شرکا

-غیرقابل انتقال بودن سهم شرکا

-تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت

-شرکا در شرکتهای تضامنی نمیتوانند سهم خود را به دیگری انتقال دهند مگر اینکه رضایت تمامی شرکا را جلب نماید.

مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی

در شرکتهای تضامنی، مسئولیت شرکا نامحدود میباشد به این معنی که اگر سرمایه شرکت به هنگام پرداخت خسارت احتمالی کافی نباشد، پرداخت این بدهی به صورت نامحدود بر عهده هر یک از شرکای شرکت خواهد بود.

مدیریت

مدیریت و کنترل شرکتهای تضامنی توسط مالکان شرکت انجام میگیرد و با توجه به قانون، حداقل یکی از شرکای شرکت را از داخل و یا خارج شرکت به عنوان مدیر انتخاب مینماید و حدود مسئولیت مدیران شرکت با توجه به ماده 52 میباشد.

نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت

در شرکت تضامنی نحوه تقسیم سود و زیان با توجه به توافقی انجام میگیرد که در شرکتنامه قید شده است و چنانچه در این زمینه چیزی قید نشده باشد، تقسیم سود و زیان بر اساس سهم شرکا انجام می‎شود.

انحلال شرکتهای تضامنی

-به هنگام موافقت تمامی شرکا

-به اتمام رسیدن موضوع فعالیت

-به هنگام غیرممکن بودن انجام فعالیت

-به هنگام ورشکستگی شرکت

-به هنگام فسخ شرکتنامه

-در صورت فوت یکی از شرکای شرکت

-هنگامی که دادگاه با توجه به تقاضای یکی از شرکا، شرکت را منحل میسازد.

-زمانی که تاریخ قید شده در شرکتنامه به اتمام رسیده باشد.


خدمات مرتبط: شرکت تضامنی ، تشکیل شرکت تضامنی ، مدارک ثبت شرکت ، اصول شرکت تضامنی ، مسئولیت شرکای شرکت ، تقسیم سود شرکت ، انحلال شرکت تضامنی