ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

اشتغال اتباع بیگانه

شرایط اشتغال تبعه بیگانه از نظر قانون کار
 • بخش دولتی
  مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و ...
 • بخش پروژه
  این بخش کسانی هستند که با دولت قرارداد دارند برای نصب و راه اندازی مجتمع هائی مانند فولاد پتروشیمی و نفت و غیره مشروط بر اینکه کلیه کارمندان و کارکنان استخدامی شان با ایرانیان تشابه تخصصی نداشته باشند(اینان کارفرمایان خارجی هستند). مانند شرکتهای بللی فوکی یا سایپم.
 • بخش خصوصی
  این بخش شامل بخش هی تجاری بازرگانی نمایندگی های خارجی و نیز شرکتهای داخلی که نیاز به کارشناس خارجی دارند می باشد شرکتهای این بخش باید در ایران به ثبت رسیده باشند چه شرکت خارجی باشد مانند میتسوبیشی و چه ایرانی باشد مانند فرش کاشان.
 • ارائه روزنامه رسمی جهت اثبات موضوع فوق به وزارت کار الزامی است.
 • بخش کارفرما
  در این بخش همسر تبعه خارجی ایرانی است همسرایرانی و او را به کار می گمارد . در این صورت بدون دیگر پروانه کار صادر می شود وحداکثر همکاری با حداقل شرایط نسبت به آنها صورت می گیرد.
  اداره اتباع بیگانه (وزارت کار) مشخصا پروانه کار صادر می نماید و نیاز به کسب مجوز سایر مقدمات نیست دخالت نیروی انتظامی جهت اقامت تبعه خارجی می باشد.
تشریفات صدور پروانه کار

جهت ورود شخص خارجی به ایران بعد از اعلام کارفرما با پرکردن فرم شماره ١ و سپردن تعهد فرم شماره ٢ به وزارت کار وزارتخانه مذکور به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه اخیر به کنسولگری یا سفارت تلکس زده وبا پیگیری کارگر خارجی در کشور متبوع نامبرده به ایران می آید. سپس فرم شماره ٣ توسط کارفرما جهت صدور پروانه کارتکمیل می گردد. بخش دولتی فرم شماره ٤ را نیز تکمیل می کنند نمایندگان سیاسی و کنسولی تنها فرم شماره ٥ را تکمیل می کنند.

اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تامین اجتماعی

اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و در خصوص بیمه با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار می شود. اگرتبعه بیگانه درکشور خود بیمه بود باید بیمه نامه موسسه بیمه گذار و مزایای مورد استفاده و ... را که به تائید سفارت ایران درکشور خارجی رسیده است ارائه داده تا اگر با مقررات تامین اجتماعی ایران انطباق داشت نامیرده را از پرداخت حق بیمه معاف و در صورت عدم انطباق پرداخت بیمه اجباری است.

نتیجه

با مطالعه و تجزیه و تحلیل قانون تجارت ایران و حقوق فرانسه و انگلیس درباره شرکتهای تجارتی وموسسات غیر تجارتی و بررسی مقررات مالیاتی و ثبت شرکتهای خارجی و اشتغال به کار اتباع بیگانه ملاحظه شد که قانون ایران دارای نواقص فراوانی می باشد ومشکلات عدیده ای را تنظیم روابط بازرگانی بین افراد جامعه با یکدیگر و با شرکتهای خارجی فراهم ساخته است.

سایر خدمات: ثبت شرکت