ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

مدارک ابطال کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

 

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی

متقاضیان حقیقی برای ابطال کارت بازرگانی باید مدارک زیر را به دفاتر بازرگانی ارائه دهند:

- تقاضانامه در یک نسخه

- علاوه بر گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال، باید برگههای تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 را نیز ارائه داد.

- در صورتی که فعالیت در حوزه تولید صورت میگیرد، ارائه گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال ضرورت دارد.

- ارائه اصل کارت بازرگانی

- یک نسخه اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی که توسط اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد ارائه میشود.


مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

- تقاضانامه در یک نسخه

-علاوه بر گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال، باید برگههای تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 را نیز ارائه داد.

-ارائه گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

-یک نسخه اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی که توسط اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد ارائه میشود.

-تشکیل صورتجلسه مجمع عمومی در شرکتهای سهامی عام و خاص؛ تشکیل صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی.

-یک نسخه کپی از آگهی روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت

- اصل کارت بازرگانی.


مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

-ارائه تقاضانامه در یک نسخه

-ارائه اصل آگهی روزنامه مفقودی  کارت بازرگانی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار که باید نام دارنده کارت حقیقی و یا حقوقی  به همراه شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج شود.


خدمات مرتبط: کارت بازرگانی ، ابطال کارت بازرگانی ، تعلیق کارت بازرگانی ، مدارک کارت بازرگانی