ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

چکیده ای از ثبت طرح های صنعتی

طرح های صنعتی

ثبت طرح‌های صنعتی

ماده 20: بر اساس این ماده، طرح صنعتی شامل هر گونه ترکیب خطوط با رنگ‌ها، هر گونه اشکال سه بعدی با خطوط، رنگ‌ و یا بدون رنگ، به شکلی که ترکیب فرآورده صنعتی یا محصول صنایع دستی را متحول سازد، می‌باشد. بر طبق این ماده، دستیابی به یک نتیجه فنی بدون تغییرت ظاهری به معنای طرح صنعتی نمیباشد.

ماده 21: یک طرح صنعتی زمانی قابلیت ثبت دارد که اصیل و جدید باشد. به عبارت دیگر، قبل از تسلیم اظهارنامه بر حسب موارد قبلی در هیچ نقطهای از جهان افشا و منتشر نشده باشد.

ماده 22: ارائه نقشه عکس، سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی می‌باشد، نوع فرآورده‌هایی طرح صنعتی به همراه اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی الزامی می‌باشد. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند علاوه بر نمونه واقعی، ماکتی از آن را نیز همراه با اظهارنامه، از متقاضی درخواست نماید. همزمان متقاضی نیز ملزم به پرداخت هزینه‌های تعیین شده از سوی اداره ثبت مالکیت صنعتی می‌باشد.

اظهارنامهای را که متقاضی به اداره ثبت مالکیت صنعتی ارائه می‌دهد علاوه بر اثبات ذی حق بودن متقاضی باید، حاوی مشخصات طرح نیز باشد و اگر با طرح اصلی تفاوت‌های محسوسی دارد، باید مدارک تغییرات آن ارائه گردد.

ماده 23: مفاد 5 و 9 و بند (ج) از مواد  11 و 15 قانون ثبت مالکیت، در خصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل اجرا می‌باشد.

ماده 24: متقاضیان ثبت طرح صنعتی می‌توانند دو یا چند طرح را در درون یک اظهارنامه جای دهند البته با این شرط که با دستهبندی بین المللی مرتبط باشند و یا  مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از یک اجزاء باشند.

ماده 25: در هنگام مراجعه به اداره مالکیت صنعتی از متقاضیان درخواست می‎شود تا ضمن اظهارنامه، انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر به مدت 12 ماه، به تاخیر افتد.

ماده 26: متقاضی می‌تواند اظهارنامه را تا زمان بررسی در نزد خود نگه دارد.

ماده 27: بررسی ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به شکل زیر می‌باشد:

الف ـ تاریخ اظهارنامه و تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی یکسان می‌باشد، با این شرط که در زمان تسلیم، اظهارنامه دربرگیرنده اطلاعاتی از جمله مشخصات متقاضی و نمایش گرافیکی کالای صنعتی باشد.

ب ـ پس از وصول اظهارنامه، اداره مالکیت آن را از نظر تطابق با مفاد ماده 22 و مقررات مندرج در ماده 20 و بند (و) ماده 4 مورد بررسی و تفحص قرار می‌دهد.

ج ـ در صورتی که طرح صنعتی بر اساس بند (ب) پیش رود، اداره مالکیت صنعتی طرح را ثبت، آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید. در شرایطی که طرح صنعتی مطابق با بند (ب) نباشد، اظهارنامه مردود شناخته می‌شود.

د ـ هر گاه طرحی بر اساس ماده 25 ارائه شود، بعد از مراحل ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهار نامه منتشر نمی‌شوند. به دنبال این امر، اداره مالکیت صنعتی یک آگهی حاوی علل تاخیر انتشار طرح صنعتی و مشخصات کامل مالک طرح به همراه تاریخ تسلیم اظهارنامه، مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌نماید. پس از اتمام دوره تاخیر درخواست، اداره مالکیت صنعتی، آگهی طرح صنعتی را انتشار می‌دهد.

رسیدگی به دعوی در رابطه با یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تاخیر انتشار آگهی، زمانی قابل رسیدگی است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که دعوی علیه او اقامه شده، بصورت کتبی ابلاغ شده باشد

ماده 28: حقوقی که به تبع ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن بدست می‌آید، به صورت زیر می‌باشد:

الف ـ  تنها اشخاص مشروط به موافقت مالک، حق بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران به ثبت رسیده است، را دارند.

ب ـ بهره برداری از طرح صنعتی شامل مواردی از جمله؛ ساخت، فروش و وارد کردن کالاها و مواد اولیه حاوی طرح صنعتی می‎باشد.

ج ـ اگر شخصی بر خلاف میل مالک طرح صنعتی اقدام به بهره برداری از طرح نماید که به معنای تجاوز به حقوق مالک شده باشد، مالک طرح حق اعتراض و اقامه دعوی در دادگاه را دارد.

د ـ طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت به مدت 5 سال اعتبار دارد. البته لازم به ذکر است که این مدت برای دو دوره 5 ساله بصورت متوالی قابل تمدید می‌باشد. در اثنای هر دوره یک مهلت 6 ماهه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا برای تمدید هزینه‌های مربوطه را پرداخت نمایند.

 

ماده 29: هر ذینفعی می‌تواند از طریق دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت فرد ذینفع باید با ادله محکم اثبات نماید که یکی از موارد مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده و یا کسی که طرح صنعتی با نام او ثبت گردیده، پدیده آورنده طرح نیست و بصورت غیرقانونی آن را تصاحب نموده است. در این راستا مفاد ماده 18 نیز قابل اعمال می‌باشد.


خدمات مرتبط: طرح های صنعتی ، ثبت طرح های صنعتی ، ثبت طرح