ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

نحوه تحریر و چگونگی تنظیم صورتهای مالی

ماده 11

مودیانی که دفتر روزنامه و کل را در نزد خود نگهداری می‌کنند، باید تمامی معاملات و سایر رویدادهای مالی، محاسباتی و همچنین مودیانی که مجاز به نگهداری دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) هستند، باید هرگونه درآمد، هزینه خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک خود را مطابق با مقررات این آئیننامه حسب مورد در دفاتر مربوطه به ثبت برسانند، حتی اگر برای نگهداری حساب‌ها از ماشین‌های الکترونیکی و کارت‌های حساب استفاده ‌کنند.

تبصره؛ در رابطه با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مشخص می‎کند که چنانچه اشتباهات حسابداری با ارائه مستندات بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح گردد، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمیکند.

ماده 12

 مودیان مجاز به دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‌های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند، مشروط بر این که در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن‌ها قید و مشخصات در ستون اسناد و مدارک درج شده باشد. اقلام درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک میباشند، باید پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به گونهای که به منظور رسیدگی برای ماموران مالیاتی قابل تشخیص باشد، نگهداری گردند.

ماده 13

در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه‌ها و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک و یا در موارد نگهداری دفاتر روزنامه و دفتر کل، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط باید در همان روز و حسب مورد در دفاتر روزنامه و مشاغل ثبت شوند.

تبصره 1؛ تاریخی که در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید یا ...  ذکر میشود، ملاک قطعی تاخیر تحریر محسوب نمی‎شوند و هرگاه در حین انجام یا پایان کار، تابع تشریفات و طی مراحلی باشد، فاصله بین تاریخ مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت، در نظر گرفته نمی‎شود.

تبصره 2؛ اگر در تحریر عملیات تاخیری (حداکثر تا 15 روز) صورت بگیرد و مشخص شود که این امر به منظور سوء استفاده نبوده، به تشخیص اداره امور مالیاتی و هئیت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی هیچ خللی به قانونی بودن دفاتر وارد نخواهد کرد.

تبصره 3؛ در صورتی که مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به علت خارج بودن از اختیار و دسترس مودی، برخی دفاتر موضوع این آئین‌نامه ممکن است خارج شوند و صاحب دفتر مکلف است تا از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف مدت 30 روز از امضا، پلمپ و عملیات آن را در دفاتر جدید ثبت نماید. تاخیر ثبت عملیات در این مدت هیچ خللی به اعتبار دفاتر  وارد نمیکند.

تبصره 4؛ تاریخ ثبت دفاتر برای اشخاص حقوقی جدید التاسیس و سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا 30 روز امکان پذیر میباشد.

ماده 14

کلیه عملیات ثبت شده حداکثر تا پانزدهم ماه بعد باید از دفاتر روزنامه به دفتر کل منتقل گردد.

ماده 15

مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و دفتر کل که دارای شعبه میباشند، موظفند تا با توجه به روش‌های حسابداری خلاصه عملیات شعبه خود را (چنانچه دارای دفاتر پلمپ شده باشند)، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی (حداقل سالی یکبار) در دفتر روزنامه ثبت نمایند. در غیر این صورت این اشخاص باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه خود را ظرف مدت 30 روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکزی ثبت کنند.

ماده 16

اگر برای امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی تا تاریخ امضا و پلمپ هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و یا تاخیر امضا و پلمپ تا حد مجاز در تبصره‌های 3 و 4 ماده 13 و 14 این آئین‌نامه مقرر شده در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل، هیچگونه خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

ماده 17

اشخاصی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند مکلف هستند تا خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه و مشاغل حسب مورد ثبت کنند. همچنین مودیان مذکور برای تسهیل بازرسی موظفند تا دستورالعمل‌ نحوه کار با نرم افزارهای مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند و هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل دهند.

اصلاحیه ماده 17 مورخ 01/07/86 که نسبت به سال مالی که از 01/01/85 شروع شده قابل تسری به موارد زیر میباشد:

مودیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، باید هر ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا دفتر مشاغل حسب مورد ثبت نمایند و سپس حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آئین‌نامه به دفتر کل انتقال دهند. همچنین با هدف تسهیل رسیدگی، باید دستورالعمل‌های کار ماشین، برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در اختیار ماموران رسیدگی قرار بگیرند و خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی برای هر سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تحویل دهند.

فصل چهارم؛ نحوه تنظیم صورت‌های مالی نهایی

ماده 18

اشخاص حقوقی و کسانی که مشمول بند الف ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 هستند موظفند تا صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام شده را تهیه و تنظیم کنند.

تبصره1؛ مودیان مذکور باید صورت‌های مالی نهایی خود را بر اساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می‌گردد را تهیه و تنظیم کنند.

تبصره 2؛ در صورتی که فرم اظهارنامه که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور در اختیـار مودیـان قرار میگیرد، حاوی فرم صورت‌های مالی نیز باشد، اشخاص ملزم نیستند تا با تنظیم و تصویب این فرم‌ها آنها را به صورت‌های مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند، تسلیم نمایند، اما مجاز هستند تا به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخهای از صورت‌های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

ماده 19

مودیانی که مشمول بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 11/27/ 1380 هستند، موظفند تا حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که بیانگر فروش کالا، هزینه استهلاک دارائی‌ها، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا و جمع سایر هزینه‌ها در ستون هزینه می‎باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم کنند.

تبصره؛ مودیان مذکور مجازند تا موجودی کالای فروش نرفته خود در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید  اعلام کنند.


خدمات مرتبط: تنظیم صورتهای مالی ، دفاتر قانونی ، تحریر دفاتر قانونی