ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

ماده 20

سرپیچی از مقررات تعیین شده در آئین‌نامه قانون مالیات‌ها، موجب رد دفاتر میشود، مگر به موجب موارد زیر:

چنانچه دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شود و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

-در ‌‎صورتی که یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز ثبت نشود.

-ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقعی در دفاتر به شرط احراز توضیح آنکه ثبت هزینه‌هایی که وقوع آن محقق بوده، اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتـی قابل قبول نیست، به معنای ثبت هزینه‌های غیرواقع تلقی نمی‌شود.

-کلیه یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور ثبت شود.

-نوشتن دفاتر با وسایلی قابل محو همچون مواد گرافیتی ممنوع میباشد.

-محو کردن، تراشیدن، استفاده از لاک غلط‌ گیر و پاک کردن به منظور سوء استفاده ممنوع است و اگر در متن دچار مشکل شدیم تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز خط کشیده و با همان خودکار یا خودنویس واژه را به صورت صحیح بنویسیم.

-تاخیر در تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آئین‌نامه حداقل تا 15 ماه بعد و تاخیر در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصرههای 2 تا 4 ماده 13 و ماده 17 تا 15 روز و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تاسیس تا 30 روز میباشد.

-در صورتی که عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین‌نامه ثبت نشود.

-براساس تبصره 3 ماده 13 آئین‌نامه، در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. برای مثال مودی مدعی شود که دفاتر به سرقت رفته، اما دادگاه خلاف آن حکم صادر کند.

-عدم ارائه دستورالعمل‌های چگونگی کار با نرم افزارهای مالی که مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین ارائه ندادن خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئیننـامـه در مهلت تعیین شده، در مورد اشخاصی که با سیستم‌های الکترونیکی کار میکنند.

-چنانچه مندرجاتی که در دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آئین‌نامه تهیه و تنظیم شده با اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور بهره میبرند، در تضاد باشد.

-سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده، چه دو خط و چه یک صفحه ممنوع میباشد. در مورد صفحاتی که به هم چسبیدهاند، باید دقت بیشتری نمود. از سوی دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرآیند نوشتن متوقف میشود، قبل از نوشتن مجدد بهترین کار این است که ابتدا صفحه قبل را مشاهده کرده و از صحت پر و خالی بودن صفحه اطمینان حاصل کرد، به گونهای که منجر به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نشود. سفید ماندن پائین حساب‌های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود، خللی به دفاتر وارد نمی‌کند.

-در صورتی که یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس ارائه نشود، به این معنا که دفاتر سفید پلمپ شده نمی‌توانند در سال‌های آتی مورد استفاده قرار گیرند و باید به مدت 10 سال آن‌ها را به همان صورت حفظ نمود.

-چنانچه از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال‌های قبل بر خلاف ماده 3 این آئین‌نامه استفاده شود.

-بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی مگر در مواردی که حساب‌های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت داشته باشند. اگر بستانکـار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها باشد، در این صورت موجب رد دفتر نمی‌شود.

-چنانچه ثابت شود اسناد ثبت شده در دستگاه‌های الکترونیکی طی مهلت تعیین شده در مواد 13، 14 و 17 آئین‌نامه ‌‎با در نظر گرفتن مقررات تبصره‌های ماده 13 قطعی نشده باشد، باید با استفاده از ماشین‌های الکترونیکی، مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیرقابل تغییر رعایت شود. به این معنا که اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل گردند. اصلاح مربوط به عملیات و رویدادهای مالی باید در همان سال از طریق ثبت‌های حسابداری صورت گیرد.

-تنظیم صورت‌های مالی برای اشخاص حقوقی که مشمول بند الف ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 میباشند.

-در صورت اشتباه در ثبت عملیات موسسه که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین‌نامه، اقدامی انجام نشده باشد.

-چنانچه مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نکرده باشند.

-وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، میتواند به منظور آسان نمودن تشخیص درآمد مودیان مالیاتی، کاربرد وسائل، روش‌ها، صورتحساب‌ها، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید که به تبع آن مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن‌ها خواهند بود.

تبصره 1؛ در صورتی که موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، رعایت نشود موجب بیاعتباری دفاتر میشود و در مورد سایر مودیان نیز جریمهای معادل 20 درصد مالیات در نظر گرفته میشود.

تبصره 2؛ در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی خارج از عهده مودی باشد، مشمول جرائم مربوط و بی اعتباری دفاتر حسب مورد نمی‌باشد.

 

ماده 21

یک هیات سه نفری متشکل از حسابرسان بر طبق موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی، نحوه تحریر دفاتر، رعایت استانداردهای حسابداری، درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، به این نتیجه برسند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌کند، میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر، اسناد و مدارک اعلام کنند.

 

آئین‌نامه قانون مالیات در اجرای تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور با ‌‎شماره 384/29 - 211 و در تاریخ 10/1/82 مشتمل بر پنج فصل، 21 ماده و 12 تبصره ‌‎توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. مقررات این آیین نامه از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا شده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نیست، جاری و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین‌نامه قبلی مجری میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خدمات مرتبط: قوانین دفاتر قانونی ، موارد رد دفاتر ، رد دفاتر قانونی