ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در موضوع شرکت

انواع هر گونه تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود باید زیر نظر مجمع عمومی فوق العاده انجام شود و صورت جلسه تنظیم شده باید به امضا تمامی شرکا در بیاید.اگر موضوع انتخاب شده احتیاج به مجوز داشته باشد برگ استعلام آن باید به مرجع مربوطه تحویل داده شود و پس از دریافت جواب استعلام  باید به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شود.

تغییر در شرکت مسئولیت محدود

 

خدمات مرتبط: تغییر شرکت ، شرکت مسئولیت محدود ، تغییر موضوع شرکت