ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در نام شرکت

برای تغییر در نام شرکت با مسئولیت محدود باید اقدامات زیر انجام شود:

-در ابتدا تشکیل یک مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه سهامداران و شرکای شرکت

-تنظیم صورت جلسه

-امضا صورت جلسه توسط تمامی شرکای شرکت

-اگر تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد تشکیل یک هیئت نظارت

-امضا صورت جلسه توسط هیئت نظارت(امضا هر کس در زیر نام خودش)

 

-تحویل صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها (حداکثر مدت تحویل 1 ماه9

 

تغییر در شرکت مسئولیت محدود

 


خدمات مرتبط: تغییر شرکت ، شرکت مسئولیت محدود ، نام شرکت