ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییر محل شرکت مسئولیت محدود

از جمله اقداماتی که هنگام تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود باید انجام داد در ابتدا تشکیل یک مجمع عمومی فوق العاده می باشد که در این مجلس یک صورت جلسه تهیه شده و باید تمامی شرکای شرکت، زیر صورت جلسه را امضا کنند.جنانچه تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد باید یک هیئت نظارت انتخاب و تشکیل شود و نام تمامی اعضای آن باید در اول صورت جلسه نوشته شده و تمامی انان باید در زیر اسم خود امضا نمایند.این صورت جلسه ظرف مدت 1 ماه باید به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

 

تغییر در شرکت با مسئولیت محدود

 


خدمات مرتبط: تغییر در شرکت ، تغییر در شرکت مسئولیت محدود ، تغییر محل شرکت ، تغییر محل شرکت مسئولیت محدود