ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در آدرس شرکت

تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

هنگام تغییر در ادرس شرکت با مسئولیت محدود باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و در ان صورت جلسه تغییر ادرس تهیه و تنظیم گردد و توسط تمامی سهامداران با قید سهمشان امضا شود.

با توجه به ماده 109 قانون تجارت، اگر تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 12 نفر و یا بیشتر باشد نسبت به انتخاب هئیت نظارت اقدام  کرده و باید نام تمامی اعضا با امضای ان ها در صورت جلسه قید شود.

صورت جلسه تنظیم شده باید حداکثر ظرف مدت زمان 1ماه پس از تاریخ تشکیل مجمع توسط یکی از شرکا و یا وکیل شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.


خدمات مرتبط: شرکت مسئولیت محدود ، تغییر ادرس شرکت ، ثبت شرکت ، ثبت شرکتها