ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات درهیئت مدیره شرکت

چنانچه قصد تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  شرکت با مسئولیت محدود وجود داشته باشد، این تغییر با تشکیل یک مجمع عمومی با اکثریت شرکا، اعمال خواهد شد و بعد از امضای صورتجلسه و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها جهت آگهی اقدام می نمایند. در صورتیکه شرکت با مسئولیت محدود در صدد  تغییر سِمت های مدیران باشد، این تغییر تنها در جلسه هیئت مدیره امکان پذیر می باشد که امضای ذیل آن توسط مدیران شرکت انجام می شود که پس از ارائه به اداره ثبت شرکتها نسبت به آگهی آن اقدام می شود.


خدمات مرتبط: تغییرات شرکت ، ثبت شرکت ، ثبت شرکتها