ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

ورود یا خروج شریک از شرکت

-در شرکت با مسئولیت محدود ورود و خروج شرکا زیر نظر مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.

-ورود یک شریک باعث افزایش سرمایه شرکت شده و خروج شریک باعث کاهش سرمایه شرکت می باشد.

 

-ورود و خروج شرکا در شرکت هنگامی بدون تغییر خواهد بود که خریدار و یا فروشنده در دفتر خانه اسناد رسمی، یک سندصلح تنظیم کنند که موارد مشابه در این مورد موجود است.

 

تغییر در شرکت با مسئولیت محدود

 


خدمات مرتبط: تغییر در شرکت ، تغییر در شرکت مسئولیت محدود ، ورود و خروج شریک از شرکت مسئولیت محدود