ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در میزان سرمایه شرکت

در رابطه با کاهش و یا افزایش سهم شرکا و یا افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت می توان در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گرفت.

در مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکا می توانند سهم خود را کاهش . یا افزایش دهند.

 

تغییرات در شرکت سهام خاص

خدمات مرتبط: ثبت شرکت ، شرکت مسئولیت محدود، تغییرات در شرکت ، تغییر در شرکت