ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در هیئت مدیره شرکت

هنگام تغییر هیئت مدیره در شرکت سهام خاص، یک مجمع عمومی به طور فوق العاده توسط کلیه سهامداران شرکت تشکیل می شود و با امضا کردن قسمت زیر صورت جلسه، ان را به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده و ان ها را از تغییرات داخل شرکت اگاه می کنند.در شرکت سهام خاص نیاز به تغییر در سمت اعضای آن باشد این تغییر را در صورت جلسه ای به هیئت مدیره اعلام می نمایند.

حد اکثر مدت زمان مدیریت در شرکت های سهام خاص 2 سال بوده و این مدت زمان قابل تمدید می باشد.

 

تغییرات درشرکت سهام خاص

خدمات مرتبط: ثبت شرکت ، شرکت سهام خاص ، تغییر در شرکت ، سهام خاص ، هیئت سهام خاص