ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در تعداد سهم سهامداران

در شرکت های سهام خاص تغییر در تعداد سهم سهامدار با ارزش اسمی سهم از طریق افزایش سرمایه

شرکت نقل و انتقال سهام انجام می پذیرد.

تغییرات در تعداد سهم سهامداران به دو طریق صورت میگیرد که عبارت اند از:

  • به روش نقل و انتقال سهام در اداره ثبت شرکت و دارایی
  • به روش امضا در قسمت زیر دفتر سهم

تغییر در شرکت سهام خاص


خدمات مرتبط: تغییر در شرکت ، شرکت سهام خاص