ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در میزان سهام شرکت

به هنگام تغییر در میزان سهام شرکت یک مجمع عمومی فوق العاده با حضور سهامداران شرکت صورت میگیرد.

تغییرات در میزان سهام شرکت به دو طریق می باشد:

  • می تواند به صورت نقدی انجام شود.
  • می تواند به صورت غیر نقدی انجام شود.

تغییرات در شرکت سهام خاص

خدمات مرتبط: تغییر در شرکت ، شرکت سهام خاص