ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در آدرس شرکت

تغییر در ادرس شرکت سهام خاص


برای تغییر در ادرس شرکت های سهام خاص باید مجمع عمومی با حضور دارندگان سهام تشکیل

شود و ادرس جدید شرکت را تعیین و در صورت جلسه مجمع قید و امضاء نمایند.

در صورتی که شرکت بخواهد از شهری به شهر دیگر نقل و انتقال نماید باید تمامی پرونده های ثبتی 

ان شرکت از اداره مرجع به اداره جدید ارسال گردد.


خدمات مرتبط: شرکت سهام خاص ، تغییر ادرس شرکت ، شرکت سهامی