ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در موضوع شرکت

در صورت تغییرات کلی موضوع در شرکت با سهام خاص یک مجمع عمومی فوق العاده توسط سهامداران تشکیل شده و در صورت توافق قسمت زیر صورت جلسه را امضا میکنند.

هنگامی که صورت جلسه تنظیم شود یک نفر از سهامداران شرکت به واحد تغییرات اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و برای اطلاع عموم نسبت به تغییرات انجام شده  یک آگهی صادر میکنند.

تغییر در شرکت سهام خاص

خدمات مرتبط: تغییر شرکت ، شرکت سهام خاص ، تغییر موضوع شرکت