ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تغییرات در نام شرکت

به هنگام تغییر نام در شرکت سهام خاص، یک مجمع عمومی فوق العاده با حضور تمامی سهام داران تشکیل می شود که در این جلسه تمامی مذاکراتی که به تصویب برسد در زیر صورت جلسه امضا شده و یکی از سهامداران شرکت و یا وکیل آن ها برای ثبت تغییرات به واحد تغییرات اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و ان ها را از تغییرات شرکت اگاه میکنند.

چنانچه نام انتخابی شرکت قابل ثبت شدن باشد پس از تائید اداره ثبت به شرکت های دیگر آگهی صادر می کند.ُ

تغییر در شرکت سهام خاص


خدمات مرتبط: تغییر در شرکت ، شرکت سهام خاص ، تغییر نام شرکت ، شرکت سهامی