ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

براساس نامه ارجاع کار، برای اجرای هر پروژهای باید توان و قابلیت شرکت‌های دارنده گواهی صلاحیت ارزیابی گردد.

برای اجرای پروژه‌های صنعتی، بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران به صورت طرح و ساخت می‌باشد که در ارتباط با پروژه مورد نظر، اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت براساس آیین نامه ارجاع کار، به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی توسط دستگاه اجرایی بررسی می‌شود. پس از طی این مراحل متقاضیان دارای شرایط برای ارائه پیشنهاد دعوت می‌شوند.

این نوع پیمانکاری بیشتر در حوزه‌های تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی، مهندسی فعالیت می‌کنند. که باید طبق جدول شماره 4 و 5 آیین نامه باشند.


توجه: مدت اعتبار رتبه EPC به مدت چهار سال می‌باشد.


رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی

تخصص‌ها و رشته‌های کاری پیمانکاری به صورت زیر تقسیم بندی می‌شوند:

 

  1. رشته ساختمان که خود شامل موارد مختلف میشود:آموزشی، ورزشی، بهداشتی - مسکونی، تجاری، اداری - معماری، داخلی 
  2. - نوسازی بافت‌های فرسوده - مقاوم سازی
  3.  رشته آب
  4. رشته راه و ترابری
  5. رشته کشاورزی و زراعی
  6.  آثار تاریخی و فرهنگی

 

  1. •	رتبه طرح و ساخت غیر صنعتیخدمات مرتبط: رتبه EPC ، EPC ، رتبه بندی تخصصی