ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

انحلال شرکت سهامی خاص

 

انحلال شرکت سهام خاص

 

انحلال شرکت سهامی در چندین مورد صورت میگیرد که در زیر به آنها میپردازیم.

1-     در صورتی که شرکت دچار ورشکستگی و بدهی شود.

2-     هنگامی که شرکت با هدف انجام یک زمینه کاری مشخص شکل گرفته اما انجام این کار غیرممکن میباشد.

3-     زمانی که شرکت برای مدت زمان مشخصی شکل میگیرد و مدت اعتبار آن به سر آمده و شرکا اقدامی برای تمدید و تجدید شرکت نکردهاند.

4-     هنگامی که مجمع عمومی که متشکل از صاحبان شرکت است، به هر علتی خواهان انحلال شرکت باشند.

5-     زمانی که شرکت در پیگیری فعالیتهای خود دچار تخلف شود و با حکم قطعی دادگاه منحل شود.

توجه: با توجه به آن چه گفته شد، اگر هر یک از این موارد احراز شود اما شرکا برای منحل نمودن شرکت هیچ اقدامی نکنند، دادگاه با صدور حکم، دستور به انحلال میدهد. همچنین اگر شخص یا اشخاصی با مراجعه به محاکم قضایی و با داشتن خواستار انحلال یک شرکت شوند.

 

اگر برای شرکت مدیر تسویه تعیین نشده باشد و یا یک نفر از مدیران به عنوان مدیر تسویه انتخاب شده اما وظایف خود را به درستی انجام نداده باشد، هر شخص ذینفعی میتواند با مراجعه به محاکم قضایی تعیین مدیر تسویه جدیدی را از دادگاه درخواست نماید.


خدمات مرتبط: انحلال شرکت ، شرکت سهام خاص ، انحلال سهام خاص