ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

انحلال شرکت مسئولیت محدود

•	دلال ویژه برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود بر اساس مواد قانون تجارت، در موارد زیر قابل انحلال می‌باشد:

-هنگامی که شرکت با هدف انجام یک زمینه کاری مشخص شکل گرفته اما انجام این کار غیرممکن میباشد.

-زمانی که شرکت برای مدت زمان مشخصی شکل میگیرد و مدت اعتبار آن به سر آمده و شرکا

اقدامی برای تمدید و تجدید شرکت نکردهاند.

-برای ایجاد شرکت با مسئولیت محدود، شرکا یک قرارداد را میان خود منعقد می‌کنند که هر زمانی بخواهند می‌توانند از این قرارداد صرف نظر و اقدام به منحل کردن شرکت نمایند.

-اگر از میان شرکای شرکت، تنها یک شریک بماند و سایرین خارج شوند شرکت منحل می‌شود.

-زمانی که شرکت دچار بدهی شود و در معرض ورشکستگی قرار بگیرد به طوری که صاحبان شرکت توانایی پرداخت وجوه را نداشته باشند، قاعدتاً شرکت در مرز انحلال می‌باشد.

دلال ویژه برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 موارد خاصی را برای انحلال شرکت در نظر گرفته است که عبارتند از:

انحلال شرکت براساس تصمیم شرکا؛ براساس بند «ب» ماده 114 در صورتی شرکا مجازبه

انحلال شرکت می‌باشند که میزان سهم آنها بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد.

-کاهش سرمایه شرکت؛ براساس بند «ج» از ماده 114 اگر در اثر بدهی و خسارت‌های وارده

سرمایه شرکت کاهش پیدا کند به طوری که به نصف سرمایه اولیه برسد، یکی از شرکا می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دلایل قانونی خواستار انحلال شرکت شود. اگر سایر شرکا راضی به این امر نباشند می‌توانند سهم شاکی را پرداخت و برای اداره شرکت بدون وی ادامه دهند.

فوت یکی از شرکا؛ بر طبق بند «د» از ماده  114 قانون تجارت، اگر یکی از شرکا شرکت فوت

شود، به موجب اساسنامه، شرکت قابل انحلال می‌باشد مگر اینکه تعداد باقی مانده شرکا دو نفر یا بیشتر باشند که در این صورت میتوانند با پرداخت سهم شریک فوت شده به وارثین، از انحلال شرکت جلوگیری نمایند.

مدیر تسویه کیست؟

مدیر تسویه شخصی است که در شرکت با مسئولیت محدود امر تسفیه شرکت را بر عهده دارد.

براساس ماده 213 قانون تجارت، امر تسویه بر عهده مدیر می‌باشد مگر این که در اساسنامه ترتیبات دیگری در نظر گرفته شده باشد. بر طبق ماده 207 قانون تجارت، وظیفه مدیر تسفیه پایان دادن به امور جاری شرکت، دریافت مطالبات، اجرای تعهدات و تقسیم سود شرکت می‌باشد.

ماده 208 قانون تجارت مقرر می‌دارد که مدیران تسویه  در صورت نیاز به عقد قرارداد می‌توانند معاملات جدیدی را برای شرکت منعقد نمایند. ماده 209 همین قانون وظایف دیگری همچون پایان دادن به دعاوی مربوط به شرکت با اجازه مجمع عمومی یا اساسنامه و سپس ارجاع به داوری را بر عهده مدیران تسویه قرار می‌دهد.

تقسیم سود و اموال شرکت

ماده 211 قانون تجارت مقرر می‌دارد که آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تسفیه مورد نیازنیست، باید به طور موقت میان شرکا تقسیم گردد که متصدیان و مدیران تسویه باید معادل بدهی‌های که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده و همچنین مبالغی که بین شرکا مورد اختلاف است را از میزان سود شرکت کنار بگذارند.

بر طبق ماده  قانون 219 تقسیم اموال شرکت بین شرکا، چه در حین انجام عمل تسفیه و چه پس از آن، زمانی ممکن است که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی قوه قضاییه و جراید اعلام و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام در مجله گذشته باشد.

 

برطبق ماده 216، تخلف مدیران و مجریان تسویه در تقسیم اموال شرکت و وارد نمودن خسارت به شرکا، آنها را در معرض پاسخگویی قرار می‌دهد.


خدمات مرتبط: انحلال شرکت ، شرکت مسئولیت محدود ، دلایل انحلال شرکت