ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی  جنوب

 • مهر شرکت
 •  اصل و کپی سند مالکیت شرکت
 •  اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
 • اصل و کپی قبض های تلفن و برق شرکت
 • در صورت استیجاری بودن شرکت ارائه اجاره نامه محل به اداره مالیات
 • پرداخت هزینه های اداری و حق تمبر و ارائه رسید بانکی به اداره مالیات
 • تصویر روزنامه رسمی تاسیس شرکت به همراه اصل مدارک ثبتی شرکت
 • در صورت تغییر فعالیت شرکت ارائه تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات کسب و کار   
 • چنانچه انجام امور اخذ کد اقتصادی توسط وکیل صورت بگیرد باید دارای تایید رسمی از سوی مدیر شرکت باشند.


-آدرس حوزه مالیاتی جنوب تهران؛ ضلع شمال شرقی ترمینال جنوب ـ خیابان بخارایی ـ جنب مسجد قدس


کد اقتصادی


خدمات مرتبط: کد اقتصادی ، حوزه مالیاتی جنوب ، مراحل اخذ کد اقتصادی