ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اخذ کداقصادی حوزه مالیاتی شرق

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی حوزه مالیاتی شرق

-  مهر شرکت

-  اصل و کپی سند مالکیت شرکت

-  اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

-  اصل و کپی قبض های تلفن و برق شرکت

-  در صورت استیجاری بودن شرکت ارائه اجاره نامه محل به اداره مالیات

-  پرداخت هزینههای اداری و حق تمبر و ارائه رسید بانکی به اداره مالیات

-  تصویر روزنامه رسمی تاسیس شرکت به همراه اصل مدارک ثبتی شرکت

-  در صورت تغییر فعالیت شرکت ارائه تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات کسب و کار

-  چنانچه انجام امور اخذ کد اقتصادی توسط وکیل صورت بگیرد باید دارای تایید رسمی از سوی مدیر شرکت باشند.


آدرس حوزه مالیاتی شرق تهران: خیابان ایت ـ بعد از چهار راه تلفن خانه، اول خیابان جویبار شرق


کد اقتصادی


خدمات مرتبط: کد اقتصادی ، اخذ کد اقتصادی ، حوزه مالیاتی شرق