ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

وظایف اداره تصفیه

وظایف اداره تصفیه در امور ورشکستگی

از اقدامات اداره تصفیه می توان به : 1-تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث و فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران اشاره کرد که در این مطلب به توضیح ان ها می پردازیم.

اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث

با توجه با ماده 3 آ.ق.ا.ت.ا.و ، اداره تصفیه اقدام به ثبت و شماره گذاری ورشکستگی تاجر برحسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان کرده و به نظر رئیس اداره می رساند و سپس پرونده به یکی از کارمندان قضایی ارائه می گردد.

مامور رسیدگی به پرونده موکف است در هنگام شروع فعالیت خود، اقدامات تامینی برای حفظ حقوق ورشکسته علیه مدیوئین او را انجام دهد و برای انجام امور مربوطه استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبارات دارایی موجود ورشکسته برای انجام اقدامات بعدی پیش بینی نماید.

از دیگر اقدامات تامینی عبارت اند از:

-صورت برداری از اموال ورشکسته

-مهر و موم صورت برداری از اموال ورشکسته و توقیف وی

فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران

در زمانی که با تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد نشده باشد، اموال تاجر به روش مزایده به فروش خواهد رسید و درامد حاصله از فروش، بین طلبکاران ورشکسته تقسیم می شود.

با توجه به ماده 480 قانون تجارت زمانی که مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی داشته باشد به غیر از اشیائ که مورد وثیقه و اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت می باشند با رضایت طلبکاران واجد شرایط بدون مزایده و به صورت عادی به فروش خواهند رسید.

در بعضی از مواقع به دلیل زیاد شدن زمان عملیات تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه اقدام به تقسیم موقت سهام مبادرت می نماید که این تقسیم موقت باید پس از انقضای مهلت 20 روزه که از تاریخ انتشار اگهی مربوطه شروع شده به صورت طلبکاران انجام شود.

هنگامی که صورت موقت تقسیم سهام توسط اداره تصفیه تهیه شود، اداره مکور با اعلام قبلی، آن را به مدت زمان ١٠ روز در دسترس طلبکاران قرار خواهد داد.

طلب بستانکارانی که زمان سررسید ان ها نرسیده باشد پرداخت نمی گردد مگر، در زمانی که ان ها رضایت به  کسر فرع قانونی از طلب خود را دهند.

صورت تقسیم و حساب نهائی که پس از قطعیت کلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشکسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید.

طلبکارانی که به تمامی حق خود رسیده باشند باید سند مربوطه را با اداره تصفیه ارائه نمایند.

طلبکارانی که قسمتی از طلب خود را دریافت کرده اند باید تمامی مراتب انجام شده در سند قید و به طلبکاران سند عدم کفایت دارایی داده شود تا در زمان ملائت ورشکسته بتوانند، با ارائه سند بقیه طلب خود را دریافت نمایند.


خدمات مرتبط: اداره تصفیه ، وظایف اداره تصفیه ، ورشکستگی