ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اداره تصفیه


براساس ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سازمانی به نام «اداره تصفیه امور ورشکستگی»، زیر نظر شورای عالی قضائی وزارت دادگستری فعالیت میکند که در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم نیز تشکیل شده است. عمل تصفیه به وسیله مدیر تصفیه و با بازرسی عضو ناظر انجام میشود.

براساس ماده ٢ رئیس و کارمندان اداره تصفیه معمولاً از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری (غیر از خدمتگزاران دولتی) انتخاب میشوند.

به طور کلی کارمندان اداره تصفیه در دو گروه قضات و کارمندان اداری دسته بندی میشوند. قضات اداره تصفیه نقش مدیریت در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی و عملیات تصفیه را بر عهده دارند. قضات مزبور که از جمله قضات ایستاده به شمار می‌روند، از بین دادرسان وزارت دادگستری، با پیشنهاد مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی و زیر نظر شورای عالی قضائی تعیین میگردند.

کارمندان اداری به سه دسته تقسیم میشوند:

v     کارمندانی حسابداری که مطابق با ضوابط و مقررات خاص حسابداری و دستورات رئیس حسابداری اداره کل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه را فعالیت می‌کنند.

v     کارمندان دبیرخانه که امور دفتری اداره از جمله تصفیه، امور اجرائی و دستورات قضات را بر عهده دارند.

v     کارمندانی که معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده‌های ورشکستگی رسیدگی مینمایند.

1-     دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.

طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه ملزم به داشتن دفاتر زیر میباشد:

v     دفتر نماینده

v     دفتر فهرست ورشکستگان

v     دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش

v     دفتر فهرست ماموریتها

2-     امور مالی اداره تصفیه - صندوق (الف و ب)

اداره تصفیه برای انجام عملیات مربوط به امور ورشکستگی نیازمند سرمایه می‌باشد و به همین دلیل قانونگذار به روشنی حق وصول سرمایه مورد نیاز را پس از مشخص شدن اموال ورشکسته و قبل از تقسیم آنها بین پرسنل اداره ، مشخص کرده است. از سوی دیگر برای جلوگیری از محظورات مالی، صندوق دیگری نیز در نظر گرفته شده که درآمدهایی را بر طبق قانون دریافت می‌نماید.

اگر چه قبلاً اداره تصفیه استقلال مالی داشت اما بر طبق ماده واحده لایحه قانونی در رابطه با درآمدهای اختصاصی همانند کلیه درآمدهای موسسات دولتی و اختصاصی وزارتخانه‌ها باید به درآمد عمومی منتقل شود، بنابراین درآمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز به درآمد عمومی انتقال پیدا میکند و  متقابلاً اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستری در ردیف خاصی در نظر گرفته می‌شود. براساس ماده ٥١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای دو صندوق به نام صندوق الف و ب میباشد که در زیر به شرح هر یک می‌پردازیم:

·         صندوق الف

در این نوع صندوق باید بین درآمد و هزینه صندوق مزبور تمایز قائل شد. درآمد صندوق الف شامل از وجوهی است که حاصل ویژه دارائی ورشکسته به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر محاسبه و برداشت میگردد:

-         تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨ درصد

-         نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/٥٠٠ ریال ٧ درصد

-         نسبت به مازاد ٠٠٠/٥٠٠ ریال به بالا ٦ درصد

هزینه‌های صندوق الف بر طبق ماده 1 تصویب نامه مذکور دریافت می‌گردد که باید به تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها به درآمد عمومی منتقل شود. همانطور که پیشتر اشاره کردیم هزینه‌های امور ورشکسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه اداره تصفیه به دست میآید و اسناد هزینه باید توسط روسای اداره کل تصفیه ذیحساب وزارت دارائی امضا شود.

·         صندوق ب

درآمد صندوق ب شامل٢٥ درصد حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ١١ قانون تجارت متعلق به دفاتر می‌باشد. ضمن این که میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به جز بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر 100 صفحه دفتر تجارتی ٢٠ تومان کسر و حداقل حق الثبت برای هر 100 صفحه، ٢٠ تومان محاسبه میگردد.

بر اساس بودجهای که هر سال از سوی وزارت دادگستری تنظیم و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود، وجوه صندوق (ب) پس از تامین کسری اعتبارات صندوق (الف) به مصارف زیر خواهد رسید:

·         پرداخت کسری هزینه‌های وزارت دادگستری و بیمارستان

·         پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که در دادگستری مشغول به کار میباشند و حسب مورد حقوق آنها از سوی اداره کل تصفیه حسب مورد پرداخت می‌شود.

·         پرداخت هزینه‌های معیشت قضائی که در بخش‌های خارج از مرکز و نقاط دوردست و صعب المعیشه مشغول فعالیت هستند.

·         تامین بخشی از صندق تعاونی کارمندان اداری دادگستری و قضائی

·         تامین سرمایه به منظور اجرا نمودن قانون اطفال بزهکار و ایجاد دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان

·         تامین سرمایه برای اجرای قانون اقدامات تامینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خدمات مرتبط: اداره تصفیه ، دفاتر اداره تصفیه ، امور مالی اداره تصفیه