ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

اعاده اعتبار و حیثیت

با توجه به ماده ۵۶۱ قانون تجارت به محموعه فعالیت هایی که تاجر ورشکسته برای پرداخت قروض خود با تمامی متفرقات و مخارجی که به ان تعلق گرفته است انجام می دهد، اعاده اعتبار و حیثیت می گویند.

اعاده اعتبار قانونی

وقتی که تاجر ورشکسته ای که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده تمام وجوهی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد، به آن اعاده اعتبار قانونی گفته می شود.

تاجر ورشکسته ای که کلیه بستانکاران ذمه او را بری کرده یا به ادعاده اعتبار وی رضایت بدهند می تواند اعتبار خود را اعاده نماید، این شرایط درمورد شریک شرکت ورشکسته که شخصا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود


خدمات مرتبط: اعاده اعتبار قانونی ، اعاده اعتبار ، اعاده حیثیت