ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

خاتمه ورشکستگی

کارمند مربوطه در تصفیه عادی پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشکستگی، گزارشی مکتوب حاوی خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره تصفیه ارائه میدهد.
گزارش مشتمل بر شرح مختصری از عملیات تصفیه، میزان کسری، مبلغ دارائی بدهی، علت ورشکستگی و همچنین سهمیههایی که بر طبق ماده ٤٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده است، میشود. متعاقب این امر، از سوی رئیس اداره ورشکستگی تصفیه، اعلام و منتشر میگردد. 

 

خدمات مرتبط: ورشکستگی ، خاتمه ورشکستگی